UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện

Đề án phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu

công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2010, 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2010,2020;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tại Tờ trình số 79/TTr-KHCN ngày 05/3/2009 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2010, 2020000.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

 Trịnh Quang Sử

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử