Bé Y tÕ

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4776/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Xét biên bản làm việc của Hội đồng chuyên môn nghiệm thu “Hướng dẫn chẩn đoánvà điều trị hen phế quản” ngày 18 tháng 11 năm 2009;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh- Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này"Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị hen phế quản" với các nội dung:

- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trịhen người lớn.

- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trịhen trẻ em.

- Phụ lục.

Điều 2. "Hướng dẫn chẩn đoán và điềutrị hen phế quản" áp dụng cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; ChánhThanh tra Bộ; Vụ trưởng các vụ, Cục trưởng các cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc cácBệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng y tế các ngành; Thủ trưởng các đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Website Bộ Y tế, website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 4776/QĐ-BYT năm 2009 ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị hen phế quản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành