UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 4778/QĐ-UB

Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉPXE Ô TÔ ĐƯA ĐÓN HỌC SINH ĐƯỢC LƯU THÔNG VÀO CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CẤM TRÊN ĐỊA BÀNTHỊ XÃ BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001;

- Căn cứ vào Phương án đưa đón học sinh bằngô tô trên địa bàn thị xã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Xét đề nghị tại Tờ trình số: 219/TT-UB ngày29/11/2004 của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc gắn biển báo phụ ưu tiên cho cácphương tiện ô tô vận chuyển các em học sinh được lưu thông vào các tuyến đườngcấm trên địa bàn thị xã Bến Tre,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép xe ô tô đưa đón họcsinh được lưu thông vào các tuyến đường cấm trên địa bàn thị xã Bến Tre.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thị xã phốihợp với Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh tiến hành: lắp đặt các biển báohiệu tại các vị trí thích hợp để thực hiện đúng theo quy định tại Điều 1 nêutrên; chỉ đạo các lực lượng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và xử lý để đảmbảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường có xe ôtô đưa đón học sinhlưu thông.

Nguồn kinh phí lắp đặt các biển báo hiệu: ngânsách tỉnh (nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông).

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Giámđốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng