BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----------------

Số: 478/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc-----------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2008 ĐỢT III CHO

CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ GTVT

-----------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

>> Xem thêm:  Mua đất khi người bán không đứng tên trong sổ đỏ ? Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất ?

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT;

Căn cứ công văn số 18047/BTC-TCDN ngày23/12/2009 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến xếp loại doanh nghiệp năm 2008;

Căn cứ các biên bản thẩm định xếp loại doanh nghiệp năm 2008 của Tổ Giám sát đối với các công ty nhà nước thuộc Bộ;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các công ty nhà nước;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Tư vấn và xử lý việc chậm bàn giao khi mua đất ? Các loại thuế phải nộp khi mua đất để ở ?

Điều 1. Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2008 đợt III cho các công ty nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các công ty nhà nước trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN Bộ GTVT;
- Các công ty nhà nước tại phụ lục;
- Bộ Tài chính;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TC (05b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

PHỤ LỤC

CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2008 ĐỢT III CHO CÁC

>> Xem thêm:  Thủ tục mua đất ruộng (trồng lúa) để làm dự án trồng rau sạch ? Xử lý khi mua đất bằng giấy viết tay

CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Ban hành kèm theo Quyết định số: 478/QĐ-BGTVT ngày27/02/2010

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên doanh nghiệp

Xếp loại doanh nghiệp

1

Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam

A

2

Công ty mẹ Tổng công ty Đường sông miền Nam

A

3

Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung

B

4

Công ty mẹ Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

B

5

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1

B

6

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4

B

7

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5

B

8

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6

B

9

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8

B

10

Tổng công ty Xây dựng Thăng Long

B

11

Tổng công ty Xây dựng đường thủy

B

12

Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải

A

13

Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải

B

14

Công ty Vận tải và Xây dựng

B

>> Xem thêm:  Mua đất nông nghiệp rồi dựng nhà cấp 4 có hợp pháp không ? Thủ tục để mua đất nông nghiệp ?