BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 478/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1456/QĐ-BGTVT NGÀY 12 THÁNG 05 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CÔNG BỐ MCẢNG CẠN TÂN CẢNG HI PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cQuyết định số 2223/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định s 47/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 561/VPCP-KTN ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Công bốmở cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng.

Xét văn bản số 221/TCT-KHĐT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc đề nghị điều chnh thông tin trong Quyết định công bố cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1456/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố mở cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng như sau:

“2. Vị trí cảng: Khu công nghiệp MP Đình Vũ - phường Đông Hải 2 - quận Hải An - thành phố Hải Phòng”

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực kể t ngày ký.

Điều 3.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưng (đ báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Quốc phòng, Công an;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Các Thứ trưng;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm dịch y tế biên giới;
- Cục Thú y;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Cng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT(Quân) (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Công