ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 478/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tưng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới;

Căn cứ Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 13/8/2015 của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đnghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 112/TTr-BCH ngày 21/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- BTL BĐBP;

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh
;
- CT, các PCT UBND tnh
- UBMTTQVN tỉnh;
- Lưu: VT
, K11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh)

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hìnhmới (sau đây viết tắt là Chỉ th01/CT-TTg ); Căn cứ Hướng dẫns7210/HD-BQP ngày 13/8/2015 của BQuốc phòng về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg trên địa bàn tỉnh, như sau;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Làm chuyển biến, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của biên giới quốc gia và công tác bảo vệ biên giới quốc gia; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 01/CT-TTg và Hướng dẫn thực hiện của Bộ Quốc phòng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo ra phong trào sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân toàn tỉnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung của cấp ủy, điều hành của chính quyền trong tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân, khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh vững mạnh.

2. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với hình thức, nội dung đa dạng, phong phú; phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của các tập th, hộ gia đình và cá nhân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; kết hp chặt chẽ với các phong trào cách mạng địa phương, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các phong trào tự quản...

3. Quá trình thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể địa phương các cấp và các ngành, các lực lượng có liên quan; tổ chức triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả; không phô trương, hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG

1. UBND các cấp tuyến biển chủ trì, phối hợp với UBMTTQVN cùng cấp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Đồn biên phòng và Công an các cấp tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mi” trên địa bàn tỉnh.

UBND các cấp ở nội địa trong tỉnh phối hợp với các địa phương tuyến biển và Bộ đội Biên phòng quan tâm, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới biển; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kết nghĩa, đđầu,... thiết thực) hiệu quả hướng về đng bào, chiến sĩ nơi biên giới biển, đảo; góp phần xây dựng khu vực biên giới biển tỉnh Bình Định ngày càng vững mạnh.

2. Hàng năm, UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tuyến biển bố trí một phần ngân sách địa phương để đảm bảo cho các hoạt động của phong trào và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng, các lực lượng chức năng ở tuyến biển vững mạnh.

3. Định kỳ 02 năm một lần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ nòng cốt của phong trào và tổ chức các hoạt động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

4.Định kỳ 05 năm một lần tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ở cấp tỉnh; hàng năm, vào dịp “Ngày Biên phòng toàn dân” (ngày 03/3) tiến hành sơ kết phong trào ở cấp huyện, thành phố, xã, phường.

Tiến hành khen thưởng và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg .

III. HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP

1. Tchức cho tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên cơ sở tự nguyện, dân chủ, công khai, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; bảo đảm quyền li ích hợp pháp, trách nhiệm của tập thể, hộ gia đình và cá nhân trong tham gia phong trào.

- Tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia phong trào phải được UBND huyện, thành phố tuyến biển ra quyết định công nhận bằng văn bản một năm một lần; được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật và Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 13/8/2015 của Bộ Quốc phòng.

- Chế độ, chính sách hỗ trợ được thực hiện trực tiếp đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia và được UBND huyện, thành phố công nhận bằng văn bản có đóng góp trong các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới, vùng bin, đảo của Tquốc. Trường hợp tập thể, hộ gia đình, cá nhân chưa đăng ký nhưng được huy động tham gia trong những trường hợp cụ thể và được cấp có thẩm quyền công nhận có đóng góp trong các hoạt động tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thì được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ tùy theo mức độ đóng góp theo các văn bản pháp luật hiện hành.

2. Cơ quan, tổ chức, tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền đăng ký, xét duyệt; tập thể, hộ gia đình và cá nhân có hành vi gian dối trong xét duyệt, đăng ký tham gia; thiếu trách nhiệm hoặc không thực hiện, không hoàn thành các nội dung đã đăng ký, có các hành vi làm tổn hại đến chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ chế độ, chính sách được hưởng, bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Hàng năm, các Đồn biên phòng phối hợp với UBND xã, phường khu vực biên giới biển tham mưu UBND huyện, thành phố xét, ra quyết định công nhận đối với các đối tượng đăng ký tham gia phong trào vào dịp “Ngày Biên phòng toàn dân” (ngày 03/3) và đề xuất UBND huyện, thành phố ra quyết định khen thưởng cho tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đối với những trường hợp vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

IV. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Tâp thể: Là tổ chức cơ sở của các đoàn thể chính trị - xã hội; doanh nghiệp; thôn, tổ dân phố; hợp tác xã; nghiệp đoàn nghề cá; tổ, đội sản xuất; t, đội tàu thuyền cùng sinh hoạt hoặc cùng m việc chung với nhau được tập hợp có tổ chức ở khu vực biên giới biển và hải đảo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập.

2. H gia đình: Là tập hợp các thành viên cùng chung sống, có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung, là chủ thể trong các quan hệ sản xuất, kinh doanh, có hộ khẩu tại khu vực biên giới biển hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định giao đất, giao rừng, giao diện tích sản xuất diêm nghiệp, nuôi trồng thủy, hải sản ven biển và hải đảo.

3. Cá nhân: Là công dân Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định huy động tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; bảo vệ tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia; phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

4. Tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia phong trào phải gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và có nơi sản xuất, làm việc, hoạt động, cư trú đảm bảo cho việc thực hiện các nội dung đã đăng ký.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị 01/CT-TTg vàhướng dẫn của các cơ quan chức năng Trung ương. Gắn triểnkhai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg với triển khai thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới bin nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-BTLBP ngày 24/6/2003 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường bin, cột mc và an ninh, trật tự xóm, bản, khu vực biên giới”, Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 24/12/2004 của UBNDtỉnh về tăng cường bảo vệ chủ quyn biên giới quốc gia vùng biển trong tình hình mới và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc”; tổ chức ký kết thực hiện phong trào theo các mô hình chủ yếu sau:

- Rà soát, thống kê và tổ chức ký kết lại đối với những tập thể đã ký kết tham gia phong trào quần chúng tham gia tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới biển; bổ sung nội dung Chỉ thị 01/CT-TTg hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vàKế hoạch của UBND tỉnh vào nội dung bản ký kết.

- Ký kết, thành lập mới: Mỗi thôn, khu phố ở khu vực biên giới biển, mỗi bến bãi tàu thuyền xây dựng 01 “Tổ tự quản an ninh trật tự” và bầu đại diện; tránh chồng chéo với các “Tổ tự quản an ninh trật tự” đã có ở khu dân cư. Tùy vào số lượng dân cư, phương tiện hoạt động để xác định số lượng thành viên Tổ tự quản cho phù hợp, trong đó có 1 tổ trưởng và 1 - 2 tổ phó,

- Duy trì, củng cố, thành lập “Tổ tàu thuyền đoàn kết đánh bắt xa bờ”, “Tổ tàu thuyền an toàn”, “Bến bãi tàu thuyền an toàn” do Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể xây dựng. Ban hành nội dung, quy chế và tiến hành hot động đảm bảo thiết thực, hiệu quả,

- Tiếp tục duy trì, phát huy có hiệu quả các mô hình hoạt động đã xây dựng trên địa bàn, bổ sung nội dung Chỉ thị 01/CT-TTg Hướngdẫn số 7210/HD-BQP vào quy chế hoạt động. Ngoài ra, phối hợp nghiên cứu, khảo sát, xây dựng mô hình phù hợp; đồng thời, ban hành nội quy, quy chế, nội dung và duy trì hoạt động thiết thực, hiệu quả.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

2.1- Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị s01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủtướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

2.2- Bộ Chỉ huy Bộ đôi Biên phòng tỉnh

- Là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ hàng năm, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề xuất biện pháp giải quyết;

- Là lực lượng nòng cốt chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện và tiến hành tập huấn, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm phong trào trên địa bàn; tổng hợp đề xuất UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất cho các đối tượng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch. Cùng các ngành có liên quan lập dự toán, đề xuất UBND tnh hỗ trợ theo quy định.

- Chỉ đạo các Đồn biên phòng ký kết, bổ sung chương trình phối hợp hoạt động với UBMTTQVN các huyện, thành phố, xã, phường tuyến biển; các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, thành phố, xã, phường có liên quan; tham mưu, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, xã, phường tuyến biển xác định nội dung, yêu cu, phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn cho từng đối tượng, sát với tình hình, đặc điểm của địa phương; bổ sung quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Đồn biên phòng; tổng hợp đề xuất UBND huyện, thành phố ra quyết định khen thưởng hoc đề nghị cấp trên khen thưởng cho các đối tượng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;

Định kỳ 01 năm một lần, các Đồn biên phòng phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu với chính quyền địa phương cấp huyện, thành phố tuyến biển tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia phong trào về kiến thức pháp luật, quy định, thủ tục, quy trình, liên quan đến việc thực hiện các nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia theo quy định của pháp luật, các điu ước và thỏa thuận quốc tế vbiên giới đã ký kết với các nước liên quan; giao Đồn biên phòng quản lý hồ sơ đăng ký của tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vùng biển đảo.

2.3- UBND các huyện, thành phố tuyến biển (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, Quy Nhơn)

- Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg và các văn bản của cấp trên về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyềnlãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới ở cấp huyện, thành phố; bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg vào các quy chếphối hợp với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành, lực lượng có liên quan;

- Hàng năm, xem xét quyết định công nhận đối với các đối tượng đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vào dịp “Ngày Biên phòng toàn dân” và quyết định khen thưởng cho tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đối với những trường hp vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ, kịp thời xử lý theo thẩm quyền;

- Hàng năm, bố trí một phần ngân sách địa phương để hỗ trợ cho các hoạt động của phong trào; tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” và sơ kết phong trào ở cấp xã, phường khu vực biên giới biển theo quy định.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường khu vực biên giới biển, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg phù hp tình hình địa phương; hàng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia vkiến thức pháp luật, quy định, thủ tục, quy trình liên quan đến việc thực hiện phong trào.

2.4- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợpvới Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg theo quy định.

2.5- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh

Theo chức năng; nhiệm vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg vào các quy chế phối hợp đã ký kết giữa ba lực lượng; chủ trìphối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

2.6- Các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương không biên giới biển

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị 01/CT-TTg và Hướng dẫn số 7210/HD-BQP của Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộctriển khai thực hiện có hiệu quả.

- Tiến hành kết nghĩa, nhận đỡ đầu địa phương, cơ quan, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới; thường xuyên quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh và các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo. Hàng năm có các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo; phát huy có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên gii hải đảo”,

- Làm tốt công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg trên địa bàn; nhất là tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng gương người tốt, việc tốt và các mô hình hay, cách làm hiệu quả để đng viên, thúc đẩy phong trào.

3- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội cấp tỉnh, các sở, ngành có liên quan hướng dẫn nội dung, phương pháp xây dựng phong trào và các mô hình tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp xây dng các mô hình nhân dân tự quản ở khu vực biên giới biển. Chỉ đạo UBMTTQVN các huyện, thành phố, xã, phường tuyến biển của tỉnh tổ chức cho tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với thực hiện các phong trào quần chúng khác ở địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan mở các lp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ nòng cốt của phong trào; tổ chức các hoạt động giao lưu, nhân rộng mô hình tại địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bô đội Biên phòng tỉnh định kỳ ra bản tin thông báo tình hình có liên quan, làm cơ sở cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân,

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) để nghiên cứu và bổ sung./.