ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc quyết định phê duyệt các hồ sơ quy hoạch xây dựng có quy mô dưới 50ha

____________________

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 12/12/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp ủy quyền cho Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc một số lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 118/TTr-SXD ngày 13/02/2009 về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc quyết định phê duyệt các hồ sơ quy hoạch xây dựng có quy mô dưới 50ha,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Uỷ quyền cho Trưởng Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thực hiện quyết định phê duyệt các hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng có quy mô dưới 50ha trên địa bàn thuộc chức năng quản lý của Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng phối họp với Trưởng Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc và UBND huyện Phú Quốc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành có liên quan; Trưởng Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc và Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Ngọc Sương