NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 479/2004/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12-12-1997;
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH 11 ngày 17-6-2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Được sự chấp thuận ban hành Hệ thống tài khoản kế toán của Bộ Tài chính tạicông văn số 1138 TC/CĐKT ngày 05/02/2004;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG .

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực từ ngày 01-10-2004 và thay thế các Quyếtđịnh sau:

- Quyết định số 435/1998/QĐ-NHNN2 ngày25-12-1998 của Thống đốc NHNN về việc ban hành hệ thống tài khoản kế toán cácTCTD.

- Quyết định số 522/2000/QĐ-NHNN2 ngày20-12-2000 của Thống đốc NHNN về việc bổ sung tài khoản và sửa đổi một số quyđịnh về hạch toán ngoại tệ trong hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.

- Quyết định số 224/2001/QĐ-NHNN ngày23-3-2001 của Thống đốc NHNN về việc hủy bỏ Bảng cân đối tài chính của TCTD banhành theo Quyết định 435/1998/QĐ-NHNN2 ngày 25-12-1998

- Quyết định số 482/2001/QĐ-NHNN ngày24-4-2001 của Thống đốc NHNN về sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệthống tài khoản kế toán các TCTD.

- Quyết định số 559/2002/QĐ-NHNN ngày3-6-2002 của Thống đốc NHNN về việc bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tàikhoản kế toán các TCTD.

- Quyết định số 69/2003/QĐ-NHNN ngày22-1-2003 của Thống đốc NHNN về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tàikhoản kế toán các TCTD.

Điều 3. Chánh Vănphòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhànước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các Tổ chức tíndụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Vũ Thị Liên

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành