ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 4793/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG, QUẬN 7 ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦMNON-MẪU GIÁO.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ vềthi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành LuậtĐất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quyđịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thựchiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khiNhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Quyết định số 138/2004/QĐ-UB ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhândân thành phố ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mụcđích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 8610/TNMT-QHSDĐ ngày 15 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho Công ty Cổphần Đầu tư Nam Long sử dụng khu đất có diện tích 787,4m2(bảy trămtám mươi bảy phẩy bốn mét vuông) do Công ty đang quản lý theo các Quyết định số 5658/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 và số 2943/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm2006 tại phường Tân Thuận Đông - quận 7 để đầu tư xây dựng Trường mầm non-mẫugiáo.

Vịtrí, ranh giới khu đất được xác định tại bản đồ vị trí tỷ lệ 1/1000, số 6651ĐĐ/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 10 tháng 7 năm 2007.

Hìnhthức, thời hạn sử dụng đất: Giao đất, có thu tiền sử dụng đất; thời hạn 50 nămkể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định.

Điều 2. Công ty Cổ phần Đầutư Nam Long chịu trách nhiệm:

-Trước pháp luật về nguồn vốn đầu tư và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả của dựán;

-Nộp tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định;

-Kê khai đăng ký và báo cáo tình hình tiến độ thực hiện dự án cho Ủy ban nhândân quận 7 và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định;

-Về quản lý quá trình đầu tư dự án đảm bảo tiến độ đầu tư và chất lượng côngtrình theo đúng quy hoạch và thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 củaQuyết định này, Cục Thuế thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhândân quận 7 có trách nhiệm:

3.1.Cục Thuế thành phố: Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thực hiện việcnộp, thu tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

3.2.Sở Tài nguyên và Môi trường:

-Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long lập thủ tục, chuyển Cục Thuế thànhphố thu tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

-Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long theoquy định.

3.3.Ủy ban nhân dân quận 7: Theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện xây dựngcủa chủ đầu tư.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc SởQuy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường, Cục Trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Chủ tịch Ủyban nhân dân phường Tân Thuận Đông - quận 7, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long vàcác tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTUB : CT, PCT/ĐT;
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT;
- Phòng ĐTMT, ĐT;
- Lưu : VT, (ĐTMT/VH) D

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín