SỞ THỦY SẢN NÔNG LÂM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định việc lập hồ sơ các hạng mục lâm sinh thuộc dự án trồng mới 5 triệu Ha rừng thành phố Đà Nẵng

___________________________

GIÁM ĐỐC SỞ THỦY SẢN NÔNG LÂM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 1997 của UBND LT thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Sở Thủy sản Nông lâm;

Căn cứ các quy phạm kỹ thuật lâm sinh do Bộ Lâm nghiệp (trước đây) và Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Để thống nhất quản lý các hạng mục lâm sinh được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng nhằm tích cực xây dựng, bảo vệ và phát triển vốn rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản “Quy định việc lập hồ sơ các hạng mục lâm sinh thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thành phố Đà Nẵng”.

Điều 2. Quy định này áp dụng đối với tất cả các dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Ban quản lý Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thành phố Đà Nẵng, các Ban quản lý Dự án cơ sở, các phòng nghiệp vụ liên quan của Sở Thủy sản Nông lâm có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Giám Đốc

(Đã ký)

Trần Thạch