Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG SỐ 48/2003/QĐ-BBCVT NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2003BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ SỬ DỤNG GIAO THỨC IP (ĐIỆN THOẠI IPQUỐC TẾ)

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

- Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

- Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cướcbưu chính, viễn thông;

- Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thôngvà Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quảnlý giá và cước bưu chính, viễn thông;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cước điện thoại IPquốc tế gọi từ mạng cố định PSTN được quy định như sau:

1. Cước liên lạc điện thoại IP quốc tế tới tất cả các nước:0,75 USD/phút (0,075 USD/block 6 giây)

2. Việc giảm cước liên lạc điện thoại IP quốc tế tại nhàthuê bao và tại các điểm công cộng từ 23 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ sáng ngàyhôm sau các ngày trong tuần, ngày lễ, ngày chủ nhật do doanh nghiệp tự quy địnhnhưng mức giảm không được vượt quá 20% mức cước được quy định tại khoản 1 củaĐiều này.

3. Cước được tính theo phút đầu và block 6 giây cho thờigian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi kéo dài chưa đến 01 phút được tính cước 01phút đầu. Phần lẻ thời gian cuối cùng của một cuộc liên lạc chưa đến 6 giâyđược tính tròn thành 01 block 6 giây.

4. Liên lạc điện thoại IP quốc tế tại các điểm công cộng,ngoài mức cước và phương thức tính cước quy định tại khoản 1, 2, 3 điều này,doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được thu thêm cước phục vụ. Mức cước phục vụ thuthêm do doanh nghiệp tự quyết định.

5. Mức cước quy định tại khoản 1, 2, 4 điều này chưa bao gồmthuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Cước liên lạc quốc tế của các thuê bao Fax và thuê bao truyền sốliệu trong băng thoại tiêu chuẩn (truyền số liệu qua đường dây thuê bao điệnthoại) sử dụng giao thức IP được áp dụng như đối với cước liên lạc điện thoạiIP quốc tế theo các quy định tại Điều 1.

Điều 3. Các doanh nghiệp cung cấp dịchvụ điện thoại IP quốc tế được phép giảm không được vượt quá 20% mức cước quyđịnh tại Điều 1 của Quyết định này cho các khách hàng lớn, khách hàng đặc biệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày 01/4/2003, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng VụKế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễnthông; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông vàThủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.