ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2005/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 02 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀCƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA SỞ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của ChínhPhủ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT /BTM-BNV ngày08/4/2005 của liên bộ Bộ Thương mại và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhândân quản lý nhà nước về thương mại ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại và Giám đốc Sở Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng:

Sở Thương mại là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dânthành phố Cần Thơ, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lýnhà nước về thương mại trên địa bàn thành phố bao gồm các lĩnh vực: lưu thônghàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,thương mại điện tử, quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, chống độc quyền,chống bán phá giá, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế;quản lý các dịch vụ công thuộc ngành thương mại trên địa bàn thành phố; thựchiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phốvà theo quy định của pháp luật.

Sở Thương mại chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chếvà hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướngdẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thương mại.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị quản lý nhànước về thương mại thuộc phạm vi quản lý của thành phố và phân cấp của BộThương mại; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

2.Trình Ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàngnăm, các chương trình, dự án quan trọng về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lýcủa Sở Thương mại phù hợp với tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thànhphố và quy hoạch phát triển ngành của Bộ Thương mại.

3.Trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc phân công, phâncấp hoặc ủy quyền quản lý về lĩnh vực thương mại đối với Ủy ban nhân dân quận,huyện thuộc thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phốtheo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, dự án vềthương mại đã được phê duyệt; thông tin; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Thương mại.

5.Quản lý lưu thông hàng hóa trong nước:

5.1. Chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kếhoạch, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại gồm: các loạihình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống cửa hàngkinh doanh xăng dầu, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại, hệ thống đại lýthương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;

5.2.Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp hướng dẫn và tổ chức thựchiện các cơ chế, chính sách khuyến khích thương nhân thuộc mọi thành phần kinhtế mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các mối liên kết kinh tế trong quátrình lưu thông, giữa lưu thông với sản xuất, hình thành các kênh lưu thônghàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng ở địa phương;

5.3. Tổ chức hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện các cơ chế,chính sách lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại; tổng hợp tình hình và đềxuất giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ;

5.4. Tổng hợp và xử lý các thông tin về thị trường trên địa bàn thành phố vềtổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biếnđộng giá cả của các mặt hàng thiết yếu;

5.5. Tổ chức và quản lý việc cấp các loại giấy chứng nhận về hàng hóa lưuthông trong nước, dịch vụ thương mại và hoạt động kinh doanh thương mại củathương nhân trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

6.Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu:

6.1. Hướng dẫn và kiểm tra tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách vềxuất nhập khẩu hàng hóa; lập kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch pháttriển xuất khẩu hàng hóa của thương nhân trên địa bàn thành phố;

6.2. Duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu, phê duyệt máy móc, thiết bị, phương tiệnvận chuyển, vật tư, nguyên liệu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàivà cấp hạn ngạch cho các thương nhân trên địa bàn thành phố theo sự ủy quyềncủa Bộ Thương mại;

6.3. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Thương mạitình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi chính sách xuất nhập khẩu, biện phápphát triển xuất khẩu hàng hóa cho phù hợp với yêu cầu thực tế trên địa bàn.

7.Quản lý thương mại điện tử:

7.1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, pháttriển nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ quản lý và phát triển thương mại điện tửtrên địa bàn thành phố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phêduyệt;

7.2. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, dự án ứng dụngthương mại điện tử trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

7.3. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mạiđiện tử phù hợp với chương trình, kế hoạch tổng thể về thương mại điện tử củaBộ Thương mại theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

8.Quản lý thị trường:

8.1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất chỉ đạo công tác quản lý thịtrường trên địa bàn thành phố theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của BộThương mại và của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

8.2. Chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác quản lý thịtrường, đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sảnxuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ;chống các hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trường, gian lận thương mại và các hànhvi vi phạm pháp luật khác về thương mại của các tổ chức và cá nhân kinh doanhtrên địa bàn thành phố;

8.3. Chủ trì tổ chức phối hợp giữa các cơ quan chức năng ở địa phương trongcông tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng giả vàgian lận thương mại;

8.4. Tổng hợp, báo cáo tình hình thị trường và công tác kiểm tra, kiểm soátthị trường; xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn thành phố theo quy địnhvà các yêu cầu của cấp trên.

9.Thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bánphá giá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

9.1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnhtranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngnhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngtrên địa bàn thành phố;

9.2. Phát hiện và kiến nghị với các cơ quan liên quan sửa đổi và bổ sung cácquy định, những văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật về cạnh tranh;

9.3. Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan trong thành phố cung cấpthông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

9.4. Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, cung cấp thông tin cho cáccơ quan, các tổ chức và cá nhân có yêu cầu về doanh nghiệp có vị trí thống lĩnhtrên thị trường, các doanh nghiệp độc quyền đóng trụ sở chính trên địa bànthành phố, quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội, các trường hợp miễn trừ.

10. Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại:

10.1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch, chươngtrình, các biện pháp về xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ cácdoanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam trên địa bànthành phố; chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi đượcphê duyệt;

10.2. Tổchức thực hiện việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm, khuyến mại thương mạicho các thương nhân; duyệt kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trênđịa bàn cho các thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mạitheo quy định.

11. Về hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế:

11.1. TrìnhỦy ban nhân dân thành phố các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể về hộinhập kinh tế - thương mại quốc tế của thành phố; tổ chức thực hiện sau khi đượcphê duyệt;

11.2. Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chương trình,kế hoạch và các quy định về hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế trên địa bàn.

12. Thực hiện việc đăng ký thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nướcngoài cho thương nhân hoạt động thương mại đặt trụ sở chính trên địa bàn thànhphố; thực hiện việc đăng ký hoạt động và kiểm tra hoạt động theo đăng ký củaVăn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn thành phốtheo quy định của pháp luật.

13. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các doanhnghiệp, tổ chức kinh tế tập thể và tư nhân, các hội, và các tổ chức phi chínhphủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;được quyền yêu cầu thương nhân báo cáo tình hình và cung cấp thông tin về hoạtđộng thương mại của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố phục vụcho thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở.

14. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra cơchế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp theo quy định của phápluật.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thươngmại theo quy định của pháp luật, sự phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dânthành phố.

16. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thươngmại.

17. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệmôi trường; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về các lĩnh vực quảnlý của Sở.

18. Thực hiện chế độ thông tin về thương mại; báo cáo định kỳ và đột xuấttình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công theo quy định củaỦy ban nhân dân thành phố, Bộ Thương mại và các cơ quan có liên quan.

19. Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật và xử lý các vi phạm phápluật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Thương mại, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

20. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độđãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quảnlý của Ủy ban nhân dân thành phố và quy định của pháp luật; tổ chức đào tạo,bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực của ngành tạiđịa phương.

21. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sáchđược phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thànhphố.

22. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Thương mại, Ủy ban nhân dân thànhphố giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạo:

Sở Thương mại có Giám đốc và không quá ba (03) Phó Giám đốc.

Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Ủyban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và pháp luật về toàn bộ cáchoạt động của Sở.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách một hoặc mộtsố lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốcvà pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt,một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các mặt hoạt động của Sở.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch tổng hợp;

- Phòng Quản lý thương mại trong nước;

- Phòng Xúc tiến thương mại;

- Phòng Hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế;

* Các đơn vị trực thuộc:

- Chi cục Quản lý thị trường;

- Trung tâm Xúc tiến thương mại.

3. Biên chế:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác, Giámđốc Sở Thương mại phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhândân thành phố quyết định số lượng biên chế hàng năm.

- Việc bố trí cán bộ, công chức của Sở phải căn cứ vào nhucầu, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức Nhà nước theo quyđịnh pháp luật hiện hành.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 3547/QĐ .UBT.94 ngày 09/12/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ.

Giao Giám đốc Sở Thương mại phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụxây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị phù hợp với Quychế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố và các quy định hiện hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thủ trưởng cơquan, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ- Bộ Nội vụ, Bộ Thương mại
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB)
- TT.TU, TT.HĐND và TV.UBND TP - UBMTTQ TP và các đoàn thể
- VP Thành ủy và các Ban của Đảng
- Sở, Ban, ngành TP
- TT. HĐND và UBND quận, huyện
- Lưu TTLT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phước Như