ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 48/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 17 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP SỬDỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP DO CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNHHÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh KhánhHòa khóa IV, kỳ họp thứ 8;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành quyđịnh mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổcông nghiệp đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.

1. Đối tượng thu: Các tổ chức,doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài khi đăng ký cấp phép sử dụng vật liệunổ công nghiệp tại cơ quan địa phương có thẩm quyền theo quy định của phápluật, phải nộp phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quyđịnh tại Quyết định này.

2. Mức thu 2.000.000 đồng (haitriệu đồng)/ một lần thẩm định.

3. Đơn vị thu được để lại 100%số tiền thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí.

4. Phí thẩm định cấp phép sửdụng vật liệu nổ công nghiệp là khoản thu của cơ quan nhà nước, được quản lý vàsử dụng như sau:

a) Chi phục vụ trực tiếp choviệc thẩm định và thu phí như: văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, điện thoại,điện, công tác phí theo quy định hiện hành;

b) Chi khấu hao và sửa chữathường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc thiết bị phục vụ trực tiếp cho việcthẩm định và thu phí;

c) Chi phí vật tư, nguyên liệuvà các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thu phí;

d) Chi thuê dịch thuật và tínhtoán chuyên môn phục vụ công tác thẩm định;

đ) Chi trả thù lao cho côngchức, viên chức đảm nhiệm thêm công việc thu phí ngoài chức năng, nhiệm vụ đượcgiao;

5. Các nội dung khác liên quanđến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phíkhông đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công nghiệp, Giám đốc Kho bạc Nhà nướctỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và các cơquan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hằng