ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 48/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 14 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP THỰC HIỆN CÁC NGHỊ ĐỊNHCỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐNNHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2007/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh vềviệc ban hành Quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướngdẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàntỉnh Bình Thuận;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1640/SXD-QLKT ngày 27tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay sửa đổi, bổ sungmột số điều tại Quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướngdẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàntỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6năm 2007 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi khoản 5, Điều 6như sau:

“5. Đối với các dự án đầu tư xâydựng công trình có mua sắm trang thiết bị chuyên ngành, sở quản lý chuyên ngànhthẩm định phần công nghệ trong thiết kế cơ sở.”

2. Sửa đổi khoản 1, Điều 7như sau:

“1. Đối với công trình đã được thituyển thiết kế kiến trúc thì các bước thiết kế tiếp theo phải phù hợp với thiếtkế kiến trúc đã được tuyển chọn. Đối với công trình xây dựng đã được cơ quanNhà nước có thẩm quyền ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình thì có thể ápdụng theo mẫu thiết kế đó.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản2, khoản 3 Điều 8 như sau:

“1. Chủ tịch UBND tỉnh:

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu vàkết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Thủ tướng Chính phủủy quyền và các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư;

- Có ý kiến bằng văn bản về kế hoạchđấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Thủtướng Chính phủ trực tiếp phê duyệt;

- Phê duyệt hồ sơ mời thầu đối vớicác gói thầu thuộc dự án do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phê duyệt;

- Ủy quyền cho chủ đầu tư thẩm địnhvà phê duyệt hồ sơ mời thầu tất cả các gói thầu thuộc dự án. Trừ các gói thầuthuộc dự án do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phê duyệt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thẩm định kế hoạch đấu thầu, kếtquả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc dự án do Thủ tướng Chính phủ ủyquyền cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyếtđịnh đầu tư;

- Thẩm định hồ sơ mời thầu đối vớigói thầu thuộc dự án do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phê duyệt;

- Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấuthầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBNDtỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư, trừ kết quảlựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹthuật.

3. Các Sở quản lý xây dựngchuyên ngành:

Có trách nhiệm thẩm định, phê duyệtkết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật.”

4. Bổ sung điểm c, khoản 7, Điều8 như sau:

“c) Người quyết định đầu tư phê duyệtkết quả chỉ định thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu từ 500triệu đồng trở lên; gói thầu xây lắp, lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầulựa chọn tổng thầu thiết kế) có giá gói thầu từ 1 tỷ đồng trở lên đối với cáctrường hợp quy định tại điểm b, điểm d, khoản 1, Điều 20 của Luật Đấu thầu vàcác trường hợp quy định tại Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 của Thủtướng Chính phủ.

Các nội dung khác thực hiện theoquy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007của UBND tỉnh.”

Điều 2.

1. Giám đốc Sở Xây dựng có tráchnhiệm tổ chức, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; giám đốc và thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố trong tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành