UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2007/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 17 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP, SỬA ĐỔI, GIAHẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộtrưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửađổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-BCN ngày 06/02/2007 về việcsửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động Điện lực;

Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tại Tờ trình số: 103/TTr-SCN ngày 11/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho Sở Công nghiệp Kon Tum thực hiện việc cấp, sửa đổi, giahạn Giấy phép hoạt động Điện lực trong các lĩnh vực sau:

1. Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công côngtrình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinhdoanh tại địa phương;

2. Hoạt động phát điện đối với các đơn vị điện lực có dự ánnhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương;

3. Hoạt động phân phối điện tại nông thôn;

4. Bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày đăng Côngbáo tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầutư, Sở Tài chính, Sở Công nghiệp, Điện lực Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân hoạt độngđiện lực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí