ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2008/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 23 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ VĂN BẢNQUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ cácvăn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

1.Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thànhlập Trung tâm Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang.

2. Quyết định số 27/2005/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6năm 2005 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Trung tâm Xúc tiếnThương mại - Du lịch trực thuộc Sở Thương mại - Du lịch tỉnhHậu Giang.

3. Quyết định số 46/2005/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9năm 2005 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lậpTrungtâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Nội vụ, các Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
TT: TU; HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Phòng VB-TT (STP);
- Lưu: VT.HN
D:\2008\QĐPQ\BBQĐ65

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Hưng