ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2008/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 02 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNGTÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thựchiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệpcông lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụhướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 18tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Sở Y tế tỉnh HậuGiang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm tỉnh Y tế dự phòngtỉnh Hậu Giang (trên cơ sở chia tách Trung tâm Y tế dự phòng và Phòng chốngHIV/AIDS tỉnh Hậu Giang) trực thuộcSở Y tế tỉnh Hậu Giang quản lý.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang là đơn vị sựnghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạcNhà nước.

Giao Giám đốc Sở Y tế xây dựng và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trungtâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang; đồng thời, sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ,viên chức theo đúng tiêu chuẩn, chức danh Nhà nước quy định.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng12 năm 2005 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòngvà Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởNội vụ, Giám đốc Sở Y tế, các Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởngcơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- TT: TU; HĐND; UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng VB-TT (STP);
- Lưu: VT.
HN
D:\2008\QĐ\TL\TTYTế

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Hưng