ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2013/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU LỆPHÍ TRƯỚC BẠ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE)TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thôngtư số 124/2011/TT-BTC ;

Thực hiện văn bản số 62/HĐND-TH ngày 19 tháng 7năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu lệ phí trước bạ lầnđầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnhNinh Thuận;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Tờtrình số 3574/TTr-CT ngày 30 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu là 10%(Mười phần trăm) đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trênđịa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười)ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 68/2012/QĐ-UBND ngày 27tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Cục trưởng CụcThuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- TT. HĐND các huyện, thành phố;
- VPUB: PVP (NVN);
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH, NVCC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh