ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘIDUNG TẠI ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI CỦATỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2007 - 2013 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2007/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chínhphủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nộivụ về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày05/3/2011 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Thực hiện Thông báo số 325-TB/TU ngày 16/8/2013 của Tỉnh ủyBình Thuận về việc kết quả thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độsau đại học ở nước ngoài, giai đoạn 2007 - 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Đề án Đào tạo nguồn nhân lựccó trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2013ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2007 của Ủyban nhân dân tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Phần A như sau:

“A.TÊN ĐỀ ÁN:

Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ sau đạihọc ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2007 - 2015.”

Mã Đề án: Bình Thuận 100.

2. Sửa đổi Khoản 1, Mục II Phần B như sau:

“1. Tổng số đào tạo, bồi dưỡng: 100 người. Trong đó:

- Đào tạo toàn phần ở nước ngoài: 40 người (10 Tiến sỹ; 30Thạc sỹ);

- Đào tạo một phần trong nước và một phần ở nước ngoài: 40người (15 Tiến sỹ; 25 Thạc sỹ);

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở nước ngoài: 20 người.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Mục V Phần B như sau:

“1. Điều kiện tiêu chuẩn chung

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có lịch sử chính trịrõ ràng; có ý thức tổ chức kỷ luật; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủtrương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Có năng lực và triển vọng trở thành cán bộ quản lý, chuyêngia giỏi phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới;

- Có cam kết làm việc ở Bình Thuận ít nhất là 10 năm sau khihoàn thành chương trình đào tạo;

- Có sức khỏe tốt. Có đủ trình độ ngoại ngữ để sử dụng tronghọc tập;

- Nếu là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước phải có thờigian công tác từ đủ 05 năm trở lên hoặc 03 năm công tác trở lên nếu đáp ứng đượccác yêu cầu quy định tại Khoản 4, Điều 24 Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày25/01/2011 của Bộ Nội vụ, có tinh thần trách nhiệm và có ít nhất 03 năm liên tụchoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trước khi cử đi đào tạo, chuyên ngành đào tạophải phù hợp với vị trí việc làm và được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý chođi học;

- Nếu là sinh viên mới tốt nghiệp phải có hạnh kiểm tốt, tựnguyện về làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, cơ quan hànhchính Nhà nước, các cơ quan tư pháp hoặc có yếu tố tư pháp, các đơn vị sự nghiệpcủa tỉnh Bình Thuận;

- Ưu tiên cho con liệt sĩ, con thương binh, gia đình có côngvới cách mạng.”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2, Mục VI Phần B nhưsau:

“1. Đào tạo toàn phần ở nước ngoài

Số lượng đào tạo toàn phần ở nước ngoài là 40 người, tậptrung cho các ngành: Công nghệ nuôi trồng; Khai thác, chế biến thủy hải sản;Nông nghiệp công nghệ cao; Thú y; Bảo vệ thực vật; Chế biến và bảo quản thực phẩm;Quy hoạch đô thị; Y tế (bao gồm y tế lâm sàng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng);Cán bộ giảng dạy của các trường.

2. Đào tạo theo mô hình liên kết (liên kết giữa các trường đạihọc trong nước và các trường đại học nước ngoài, do nước ngoài cấp bằng).

Số lượng đào tạo theo mô hình liên kết là 40 người, tậptrung cho các ngành Quản lý đô thị; Quản lý xây dựng, kỹ thuật và cơ sở hạ tầng;Quản lý đất đai; Quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch; Công nghệ thông tin; Côngnghệ sinh học; Công nghệ nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy hải sản; Nôngnghiệp công nghệ cao; Bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y; Khoa học môi trường vàcảnh quan; Khoa học xây dựng, kiến trúc, quy hoạch; Y tế (bao gồm y tế lâm sàngvà chăm sóc sức khỏe cộng đồng); Cán bộ giảng dạy của các trường.”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Mục VIII Phần B như sau:

“2. Trách nhiệm:

- Người được cử đi đào tạo, sau khi tốt nghiệp phải trở về tỉnhlàm việc như cam kết;

- Trong quá trình học tập, người được đào tạo phải báo cáo kếtquả học tập định kỳ về Ban điều hành đề án. Nếu kết quả học tập của năm họckhông đạt yêu cầu thì phải chấm dứt việc học tập và thực hiện bồi thường kinhphí đã tạm ứng theo quy định hiện hành của tỉnh về việc bồi thường kinh phí đàotạo đối với các ứng viên tham gia Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sauđại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2007 - 2015;

- Nếu bỏ học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về công tác tạitỉnh hoặc không chấp nhận sự phân công của tỉnh thì phải thực hiện bồi thườngkinh phí đã tạm ứng theo quy định hiện hành của tỉnh về việc bồi thường kinhphí đào tạo đối với các ứng viên tham gia Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trìnhđộ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2007 – 2015.”

6. Sửa đổi Khoản 1, Mục X Phần B như sau:

“1. Thành lập Ban Điều hành Đề án thuộc UBND tỉnh do Phó Chủtịch UBND tỉnh là Trưởng ban; Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban thường trực;mời Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban; Sở Tài chính làm thành viên.

Ban Điều hành Đề án có nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sáchthực hiện và quản lý đề án trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời, giúpBan Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh bố trí công tác cho những người đã hoàn tấtchương trình đào tạo theo đúng ngành nghề và mục tiêu đào tạo; định kỳ báo cáokết quả thực hiện Đề án về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Giúp việc cho Ban Điều hành Đề án có Tổ Chuyên viên bao gồmmột số công chức của Sở Nội vụ.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Đề án 100 tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căncứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương