ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2013/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 14 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀISẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định vềgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền vớiđất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên vàMôi trường tại Tờ trình số 250/TTr-STNMT ngày 25/9/2013 và Báo cáo số 483/BC-STNMT ngày 07/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trongnước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầutư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức)và đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường trong các trường hợp sau:

Tổ chức sử dụng đất đã có quyếtđịnh giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chưa được cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có quyết định giao lại đất hoặc hợp đồngthuê đất của Ban quản lý Khu kinh tế; có văn bản công nhận kết quả đấu giáquyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; có kết quả hòa giải tranh chấp đất đaiđược Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận; có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩmquyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; có văn bản về việc chia táchhoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật; có thỏa thuận về xử lýquyền sử dụng đất đã thế chấp bảo lãnh để thu hồi nợ theo quy định của phápluật; có quyết định hành chính về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tốcáo về đất đai; có bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân, quyết định củacơ quan thi hành án đã được thi hành.

Điều 2. Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường:

1. Có trách nhiệm thực hiệnviệc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành của Nhànước và chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệmvụ được ủy quyền nêu trên.

2. Định kỳ hàng tháng báocáo tình hình và kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; trongđó cần nêu rõ số lượng hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận; số hồ sơ đang thụ lýgiải quyết; những vướng mắc nguyên nhân chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhậncủa từng hồ sơ (nếu có).

Điều 3. Các Ông (Bà): ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 83/2004/QĐ-UB ngày29/11/2004 của UBND tỉnh Kon Tum./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT&TH tỉnh Kon Tum;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTN4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng