UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2013/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 24 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝDI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH, DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐCGIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Di sản Văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001; LuậtSửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tạiTờ trình số 67/TTr-SVHTTDL ngày 13 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định phân cấp quản lý di tíchlịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trênđịa bàn tỉnh Hà Nam".

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Uỷban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VPCP, Bộ VHTT&DL (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTTU, Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- LĐVP, các CV;
- Công báo tin học, Website Hà Nam;
- Lưu VT,VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ- VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH, DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA TRÊN ĐỊABÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48 / 2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối vớidi tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được nhà nước xếp hạng vàchưa được nhà nước xếp hạng (sau đây gọi chung là di tích), di vật, cổ vật, bảovật quốc gia thuộc di tích và không thuộc di tích theo quy định của Luật Di sảnvăn hóa và các quy định khác của pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy bannhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện), Ủy ban nhân dâncác xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), các cơ quan nhà nước,các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý di tích, di vật, cổvật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Nội dung phân cấp quản lý nhà nước về di tích, divật, cổ vật, bảo vật quốc gia

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án,dự án, chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di tích, divật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm phápluật về di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

3. Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trịdi sản văn hóa; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di tích, di vật,cổ vật, bảo vật quốc gia.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn vềdi tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ vàphát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

6. Tổ chức, chỉ đạo khen thưởng trong việc bảo vệ và pháthuy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

7. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di tích, di vật, cổ vật, bảovật quốc gia.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CẤPQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI TÍCH, DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA

Mục 1. CẤP TỈNH

Điều 4. Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác quản lý ditích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cáccấp trong việc tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về di sản văn hóa;tổ chức hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vậtquốc gia trên địa bàn tỉnh.

3. Thành lập Ban quản lý di tích cấp quốc gia đặc biệt, chỉđạo tổ chức lễ đón bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt;

4. Bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động bảo quản, tu bổ, phụchồi, phục chế và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

5. Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành phápluật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;giải quyết khiếu nại, tố cáo về di tích, di vật, bảo vật quốc gia; khen thưởngvà xử lý vi phạm pháp luật về di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

6. Thực hiện các thẩm quyền khác theo quy định của phápluật.

Điều 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Phê duyệt các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản,tu bổ, phục hồi đối với di tích cấp tỉnh. Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh,cấp bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh và hủy bỏ xếp hạng đối với di tích cấp tỉnh.

2. Trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các quy hoạch ditích, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi đối với di tíchcấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt; công nhận bảo vật quốc gia; xếp hạng ditích cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt.

3. Thực hiện các thẩm quyền khác theo quy định của phápluật.

Điều 6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, đềán, dự án, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đối với các di tích đã đượcxếp hạng sau khi được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bằng nguồn ngânsách Nhà nước.

2. Lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia, cấptỉnh; đề nghị công nhận bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổvật, bảo vật quốc gia thuộc di tích (trừ di tích cấp quốc gia đặc biệt), bảotàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân và sở hữu tư nhân.

3. Thẩm định các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi đối với ditích xếp hạng cấp tỉnh đã được phân cấp cho cấp huyện thực hiện; các dự án cảitạo, xây dựng công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích có khả năng ảnh hưởngđến di tích cấp tỉnh. Thẩm định việc bổ sung đồ thờ, hiện vật đối với di tíchđã được xếp hạng. Tiếp nhận và báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việcchuyển quyền sở hữu bảo vật quốc gia của tổ chức, cá nhân.

4. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trongcông tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát huy giátrị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

5. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở trong công tác bảo vệ vàphát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Tổ chức đào tạo,tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhànước về di sản văn hóa ở địa phương.

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạmpháp luật theo thẩm quyền đối với việc bảo vệ, sử dụng di tích, di vật, cổ vật,bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh.

7. Tổng hợp, báo cáo với cơ quan cấp trên về công tác quảnlý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trênđịa bàn tỉnh.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh phâncông.

Điều 7. Các Sở, ngành có liên quan

Các Sở, ngành: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông,Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giaotham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giátrị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Mục 2. CẤP HUYỆN

Điều 8. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên. Xây dựng vàban hành các văn bản về công tác quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốcgia trên địa bàn.

2. Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự ánbảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh từ nguồn ngân sách của địa phươngquản lý và nguồn vốn xã hội hóa.

3. Xây dựng kế hoạch đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia,cấp tỉnh; chỉ đạo tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh.Thẩm tra và báo cáo cơ quan cấp trên đề nghị của các tổ chức, cá nhân về việccông nhận bảo vật quốc gia; đề nghị các cơ quan chức năng thẩm định đồ thờ,hiện vật bổ sung cho di tích đã xếp hạng.

4. Thành lập Ban quản lý di tích cấp huyện để quản lý trựctiếp các di tích có giá trị tiêu biểu theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;chỉ đạo Ban quản lý di tích cấp huyện thực hiện bảo vệ và phát huy giátrị di tích theo các quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luậtcó liên quan; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập Ban quản lý di tíchtại địa phương.

5. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề: Tu sửa di tích; quản lýđất đai, tài sản; an ninh trật tự; phòng, chống cháy, nổ.

6. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tínngưỡng tại địa phương. Khoanh vùng bảo vệ di tích đã được nhà nước xếp hạng, ditích đang trong quá trình lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng.

7. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định của phápluật về bảo vệ, phát huy giá trị di tích tại địa phương; khuyến khích các tổchức, cá nhân đóng góp, tài trợ cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ủy bannhân dân tỉnh.

Mục 3. CẤP XÃ

Điều 9. Uỷ ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên trong việc bảovệ, phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn.

2. Thành lập Ban quản lý di tích cấp xã do chủ tịch hoặc PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng Ban. Chỉ đạo Ban quản lý di tích cấp xã,các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảovệ và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn;triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy,nổ, bão, lụt, mất cắp, giữ gìn vệ sinh môi trường, sắp xếp hàngquán, dịch vụ hợp lý tại di tích; gắn bia, biển, bảng giới thiệu về ditích, xây dựng nội quy của di tích, nhất là các di tích đã được xếp hạng.

3. Kiến nghị việc xếp hạng di tích. Tổ chức lễ đón bằngxếp hạng di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh. Chủ động xin phép tu sửa cấp thiết khidi tích xuống cấp từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý hoặc nguồnvốn xã hội hoá. Thường xuyên nắm bắt tình hình di tích: công tác xã hội hoá,tranh chấp đất đai, mất cắp đồ thờ, hiện vật của di tích, di vật, cổ vật, bảovật quốc gia và bổ sung đồ thờ, hiện vật mới tại di tích. Trực tiếp giải quyếtcác vấn đề nảy sinh tại di tích, nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáo Ủy bannhân dân huyện.

4. Phối hợp khoanh vùng bảo vệ di tích khi tiến hành lập hồsơ đề nghị xếp hạng di tích. Trường hợp phát hiện các di tích khảo cổ, phảitiến hành khoanh vùng khu vực cần bảo vệ, tổ chức lực lượng bảo vệ, kịp thờingăn chặn các hành vi xâm hại di tích, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và cơ quanchức năng giải quyết.

5. Có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân quản lýtrực tiếp, bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; khuyến khích, vậnđộng các tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp, tài trợ cho các hoạt động bảo vệvà phát huy giá trị di tích.

6. Tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu divật, cổ vật, bảo vật quốc gia gửi sưu tập vào Bảo tàng tỉnh trong trường hợpkhông đủ điều kiện và khả năng bảo vệ và phát huy giá trị. Trình tự, thủ tụcđăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thực hiện theo Thông tư 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/02/2004 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện phâncông.

Chương III

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢIQUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ vàphát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được khen thưởngtheo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị xử lý theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo liênquan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật,bảo vật quốc gia thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệmhướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quyđịnh.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phátsinh, đề nghị phản ánh về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáoUỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.