ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2014/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 CHO HUYỆN BÀU BÀNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND8 ngày 9 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII – Kỳ họp thứ 10 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 134/TTr-STC ngày 26 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho huyện Bàu Bàng như sau:

1. Tổng thu từ kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Bàu Bàng là 95.620 triệu đồng (kèm Phụ lục I);

2. Tổng chi ngân sách huyện Bàu Bàng là 443.312 triệu đồng (kèm Phụ lục II).

Điều 2. GiaoGiám đốcSở Tài chính tổ chức triển khai, hướng dẫn UBND huyện Bàu Bàng tiến hành giao dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc và các xã trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 của huyện Bàu Bàng tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung