ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2015/QĐ-UBND

Long An, ngày 04 tháng 11 năm 2015

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG BẢNGGIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 5 NĂM (2015-2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH LONG AN

Căn cứLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứLuật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứNghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứThông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điu chỉnh bảng giá đt; định giá đất cụ thểvà tư vấn xác định giá đất;

Căn cứQuyết định số 60/2014/QĐ- UBND ngày 19/12/2014 củaUBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trênđịa bàn tỉnh Long An;

Căn cứvăn bản s 412/HĐND-KTNS ngày 10/9/2015 của Thườngtrực HĐND tỉnh về việc thống nhất bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm(2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đềnghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 1101/TTr- STNMT ngày 22/10/2015,

QUYTĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Bảnggiá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèmtheo Quyết định số 60/2014/QĐ- UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh, cụ thể nhưsau:

1. Bổsung điểm 24 vào khoản I, mục D, phần I, phụ lục II Bảng giá đất ở thành phốTân An (bổ sung đơn giá đất ở đường nội bộ Công viên thành phố Tân An);

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN TỪ... ĐN HẾT

ĐƠN GIÁ (đồng/m2)

Phường

PHẦN I: NHÓM ĐT Ở CÓ VỊ TRÍ TIP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG

*

Thành phố Tân An

I

Các đường liên phường

24

Đường nội bộ Công viên thành ph Tân An

2.000.000

- Riêng đường nội bộ tiếp giáp đường Hùng Vương

3.200.000

2. Bsung điểm 13 vào mục b, khoản II, mục D, phần I, Phụ lụcII Bảng giá đất ở huyện Thủ Thừa và bổ sung điểm 28 vào khoản II, mục D, phn I Phụ lục II Bng giá đất ở huyện cần Đước (bổ sung đơn giá đất ở đường nội bộ cáckhu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thủ Thừa và huyện Cần Đước):

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN TỪ...

ĐƠN GIÁ đồng/m2)

ĐN HẾT

Thị trấn

*

Huyện Thủ Thừa

II

Các đường chưa có tên

13

Đường nội bộ khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình

700.000

*

Huyện Cần Đước

II

Các đường chưa có tên

28

Đường nội bộ Cụm công nghiệp Anova

800.000

3. Bổ sung điểm 23 vào mục E, phần I, Phụ lục II Bảng giá đất ở huyện Bến Lức; bổ sung điểm 7 vào mục E, phần I, Phụ lục II Bảng giá đất ở huyệnĐức Hòa và bổ sung điểm 15 vào mục E, phần I, Phụ lục II Bảng giá đất ở huyện Cần Giuộc (bsung đơn giá đất đường nội bộmột số khu tái định cư trên địa bàn huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc):

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐON TỪ... ĐN HẾT

ĐƠN GIÁ (đồng/m2)

Thị trấn

*

Huyện Bến Lức

E

CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG

23

Khu tái định cư Nhựt Chánh do Công ty cổ phần Thanh Yến làm chủ đầu tư

1.000.000

*

Huyện Đức Hòa

E

CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG

7

Khu tái định cư Xuyên Á do Công ty Cổ phần Ngọc Phong làm chủ đầu tư

800.000

*

Huyện Cần Giuộc

E

CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG

15

Khu tái định cư Long Hậu do Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận làm chủ đầu tư

1.200.000

4. Bổ sung điểm d, e vào khoản 10, mục B, Phần I, Phụ lục I Bảng giá đt nông nghiệp (bổ sung đơn giá đất nông nghiệp các Đường tỉnh trên địa bànhuyện Thạnh Hóa):

ĐVT: Đồng/m2

STT

VỊ TRÍ

PHẠM VI TÍNH

50m đầu

Từ sau mét thứ 50 đến mét thứ 100

Từ sau mét thứ 100 trở vào và bên trong

Phường, Thị trấn

Các xã còn lại

Phường, Thị trấn

Các xã còn lại

Áp dụng theo giá đất tại phần III, phụ lục I

B

ĐƯỜNG TỈNH

10

Thạnh Hóa

d

ĐT 836B

45.000

20.000

e

Đường Hùng Vương, Lê Duẩn, Trần Văn Trà

65.000

40.000

Điều2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười(10) ngày kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định60/2014/QĐ- UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tàichính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịchUBND thành phố Tân An và Chủ tịch UBND các huyện: Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước,Cần Giuộc, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi hànhquyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
-
CT, PCT.UBND tỉnhsx;
-
Cổng thông tin điện tử tỉnh;
-
Phòng NC-KT;
-
Lưu: VT, STNMT, An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thanh Nguyên