ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 48/2016/QĐ-UBND

Long An, ngày 20 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI VÀ BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị tại văn bản số 2394/TTr-SNN ngày 02/8/2016 của Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn và đề xuất tại văn bản số 685/SNV-TCBC ngày 13/9/2016 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi và bãi bỏ các Quyết định của

1. Quyết định số 582/2004/QĐ-ền hạn và

2. Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Long An.

3. Quyết định số 31/2009/QĐ-ỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Long An.

4. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc

5. Quyết định số 08/2011/QĐ-ống lụt, bão tỉnh Long An.

6. Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

7. Quyết định số 1054/1998/QĐ-UBND ngày 18/5/1998 của ề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

8. Quyết định số 975/UB .QĐ.84 ngày 31/5/1984 của

Lý do: Không còn phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/03/2015 của liên Bộ Nông nghiệp và ư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trên theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc ển nông thôn; Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thi hành quyết định này./.


- Như Điều 3;TT TU; TT HĐND tỉnh;nh; tnh;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH


Trần Văn Cần