ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Số: 480/QĐ .UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND

của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá VII, kỳ họp lần thứ 9 ngày 25/1/2007

______________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002.

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số: 47/2007/NQ .HĐND ngày 25/1/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá VII, kỳ họp lần thứ 9;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số: 47/2007/NQ .HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giao Giám đốc sở Tài chính kết hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, thực hiện Nghị quyết số: 47/2007/NQ.HĐND ngày 25/1/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá VII, kỳ họp lần thứ 9, về Quy định chi tiết một số loại phí, lệ phí và mức thu từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Các ông, bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện Quyết định nầy.

Quyết định nầy có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Diệp