THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 480-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập vụ Asean

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 82/CP ngày 10-11-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Thành lập Vụ ASEAN trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Vụ ASEAN có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về chủ trương, chính sách và biện pháp xử lý các vấn đề trong quan hệ giữa Việt Nam với tổ chức ASEAN; giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong việc phối hợp hoạt động của Bộ với các ngành, các cấp, các tổ chức của Việt Nam trong quan hệ, hợp tác với tổ chức ASEAN.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Vụ ASEAN trong tổng số biên chế quản lý Nhà nước được giao.

Điều 3

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt