UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về chấm dứt hoạt động của Tổ Công tác liên ngành thông báo giá,kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựngtrên địa bàn thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 6517/SXD-QLKTXD ngày 19 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay chấm dứt hoạt động của Tổ Công tác liên ngành thông báo giá, kiếm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố được thành lập theo Quyết định số 1922/QĐ-UBND-ĐTMT ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành liên quan tổ chức hướng dẫn áp dụng giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1922/QĐ-UBND-ĐTMT ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Tổ công tác liên ngành thông báo, kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố và Quyết định số 146/2005/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành thông báo giá, kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng III, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thành Tài