ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 483/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ÁP DỤNG CHO ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC CÁC MỎ CÁT VÀNG LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 1 5/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định s 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định v đu giá quyn khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trênđịa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi v vic công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 515/STC-QLGCS ngày 10/3/2016; của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 348/SXD-CL &VL ngày 10/3/2016; của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 548/CT-THNVDT ngày 14/3/2016 và của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 596/TTr-STNMT ngày 17/3/2016 về việc phê duyệt giá khởi điểm để áp dụng cho đấu giá quyền khai thác các mỏ cát (cát vàng) làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm 01 m3 (một mét khối) cát vàng để áp dụng cho đấu giá quyền khai thác các mỏ cát vàng làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh là: 14.000 đồng (Mười bn nghìn đồng chẵn);

- Đối với cát mỏ cát vàng còn lại; mỏ cát vàng thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa không nằm trong khu vực đấu giá, thực hiện việc cấp phép và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo đơn giá khởi điểm nêu trên;

- Đối với cát mỏ cát vàng nằm trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó, thì thực hiện việc đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị; kế hoạch khai thác tại Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) và thực hiện việc thu tiền cấp quyền khai thác theo đơn giá khởi điểm nêu trên.

- Giá cát vàng nêu trên chưa bao gồm các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tnh;
- VPUB: PCVP, các Phòng N/c, CB-TH;
- Lưu VT, NN-TN1dv138.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng