ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4830/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT DỰÁN CẢI THIỆN THU NHẬP HỘ NÔNG DÂN THÔNG QUA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢPHỢP TÁC GIỮA HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI TỔ CHỨC HEIFERINTERNATIONAL (MỸ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2001 của Thủ tướng Chínhphủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nướcngoài;
Căn cứ Thông tư số 04/2001/TT-BKH ngày 05 tháng 06 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầutư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng việntrợ phi Chính phủ nước ngoài;
Xét Tờ trình số 10/TT-HND ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Hội Nông dân thành phố HồChí Minh về dự án “Cải thiện thu nhập hộ nông dân thông qua sản xuất nông nghiệptổng hợp”;
Xét Công văn số 456/LH-2007 /PCPNN ngày 26 tháng 09 năm 2007 của Liên hiệp các Tổchức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 6450/TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt dự án Cải thiện thu nhập hộnông dân thông qua sản xuất nông nghiệp tổng hợp với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Cải thiện thu nhập hộ nông dânthông qua sản xuất nông nghiệp tổng hợp.

2. Chủ dự án: Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức tài trợ: Heifer International (Mỹ).

4. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phốHồ Chí Minh.

5. Mục tiêu dự án:

Tăng thu nhập cho tất cả hộ gia đình tham gia đềán và các hộ gia đình này sẽ chuyển giao sản phẩm bò cái sinh sản cho các hộgia đình khác.

6. Địa điểm thực hiện dự án: phường Long Phước,quận 9; xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh và xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

7. Hoạt động và kết quả chính của dự án:

- Tăng thu nhập cho tất cả các hộ nông dân nghèolà thành viên tham gia thực hiện đề án, chương trình đề án ngày càng mở rộngnhờ hình thức chuyển giao sản phẩm bò cái sinh sản.

- Giải quyết việc làm cho những hộ trong chươngtrình xóa đói, giảm nghèo.

- Đoàn kết, hợp tác các hộ nông dân nghèo đểcùng nhau phấn đấu vượt nghèo, phát triển đi lên.

- Chuyển giao thông tin khoa học kỹ thuật đếntừng hộ nông dân nghèo.

- Bằng hình thức chăn nuôi bò xây dựng được Tổvượt nghèo, mục tiêu giảm sự phân hóa giữa hộ nông dân nghèo và hộ nông dângiàu ở vùng nông thôn.

8. Tổng giá trị dự án: 1.950.000.000 đồng (mộttỷ chín trăm năm mươi triệu đồng).

Trong đó:

- Vốn viện trợ: 1.950.000.000 đồng;

- Vốn đối ứng: không.

9. Hình thức viện trợ: Không hoàn lại thông quadự án.

10. Thời gian thực hiện dự án: từ tháng 10 năm2007 đến tháng 10 năm 2010.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ dự án trực tiếpquản lý dự án.

Điều 2. Hội Nông dân thành phố Hồ ChíMinh chịu trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dungđã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này và các quy định hiện hành củaNhà nước về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

- Làm việc với tổ chức tài trợ về gia hạn giấyphép lập văn phòng dự án tại Việt Nam theo quy định, trước khi triển khai thựchiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9, Chủ tịchỦy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Chủtịch Hội Nông dân thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín