ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc điều chỉnh và bổ sung chế độ chính sách cho cán bộ tăng cường theo Nghị quyết 10-NQ/TƯ của BTV tỉnh ủy Lào Cai

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-TVTƯ ngày 26/11/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ;

Căn cứ Thông báo số 799-TB/TU ngày 10/9/2003 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc điều chỉnh và bổ sung chính sách cho cán bộ tăng cường theo Nghị quyết 10-NQ/TƯcủa BTV Tỉnh ủy Lào Cai;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.Nay điều chỉnh và bổ sung chế độ chính sách đối với cán bộ tăng cường theo Nghị quyết 10-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy Lào Cai, đã được quy định tại Quyết định số: 23/ 2002/QĐ-UB ngày 18/01/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về luân chuyển, tăng cường cán bộ, công chức trong tỉnh Lào Cai; được thực hiện từ ngày 01/10 /2003, cụ thể như sau:

1. Cán bộ, công chức được điều động tăng cường đi xã, trong thời gian tăng cường mà đang theo học chương trình đào tạo tại tỉnh, huyện từ 01 tháng trở lên, không được hưởng trợ cấp thêm theo quy định tại mục 2 Điều 10 Quyết định số 23/2002/QĐ-UB ngày 18/01/2002 của UBND tỉnh Lào Cai.

2. Cán bộ, công chức công tác và làm việc tại xã không thuộc diện tăng cường theo Nghị quyết 10-NQ/TU và không có tên trong danh sách được Ban chỉ đạo luân chuyển, tăng cường của tỉnh phê duyệt, không được hưởng trợ cấp thêm theo quy định tại mục 2 Điều 10 Quyết định số 23/2002/QĐ-UB ngày 18/01/2002 của UBND tỉnh Lào Cai. (Kể cả cán bộ là lực lượng vũ trang được đơn vị cử đi tăng cường).

3. Cán bộ, công chức được điều động tăng cường đi xã, trong thời gian tăng cường mà không hoàn thành nhiệm vụ, thường xuyên bỏ công việc ở cơ sở (Do cơ sở phản ảnh và huyện xác nhận) thì không được hưởng trợ cấp thêm theo quy định tại mục 2 Điều 10 Quyết định số 23/2002/QĐ-UB ngay 18/01/2002 của UBND tỉnh Lào Cai; Nếu trong thời gian không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bỏ công việc mà đã lĩnh tiền trợ cấp thêm thì phải hoàn ttả.

4. Cán bộ, công chức được điều động tăng cường đi xã theo Nghị quyết 10-NQ/TU đã được hưởng trợ cấp thêm theo quy định thì không được thanh toán công tác phí.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh