ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong việc thực hiện Chương

trình củng cố Hệ thống Chính trị cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ vào Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong việc thực hiện Chương trình củng cố Hệ thống Chính trị cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Các văn bản trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh