ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

__________


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Sau khi có ý kiến thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 143/HĐND-CV ngày 24/8/2005 về việc thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung mức thu phí vệ sinh;

Xét đề nghị của sở Tài chính tại tờ trình số 40/TC-VG ngày 28 tháng 4 năm 2005 về việc đề nghị điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Đối tượng thu phí: Mọi tổ chức và công dân đang sinh sống và hoạt động trên địa bàn nội thành phố, thị trấn, khu du lịch, khu công nghiệp, khu thương mại của tỉnh Lào Cai có tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường.

2. Mức thu (có phụ lục kèm theo)

3. Tổ chức quản lý thu phí:

- Giao cho UBND các huyện, thành phố tổ chức thu phí vệ sinh đối với các đối tượng trên địa bàn huyện, thành phố quản lý.

- Cơ quan được UBND huyện, thành phố giao nhiệm vụ tổ chức thu phí vệ sinh được trích để lại 10% tổng số tiền phí thực thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho việc thu phí. Số còn lại (90%) nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Công ty môi trường đô thị căn cứ quyết định thực hiện.

Bãi bỏ Quyết định số 279/2002/QĐ-UB ngày 08/7/2002; bãi bỏ mục 2 Điều 1 Quyết định số 79/2003/QĐ-UB ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh về phí vệ sinh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2005.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim