UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
Số: 485/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 485/QĐ
NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 1980 BAN HÀNH HAI TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp;

.................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay ban hành các tiêu chuẩn Nhà nước:

TCVN 3294 - 80. Sản xuất tinh bột. Thuật ngữ và định nghĩa.

TCVN 3295 - 80. Sản xuất đường glucoza - mật tinh bột. Thuật ngữ và định nghĩa.

Điều 2: - Các tiêu chuẩn trên ban hành để khuyến khích áp dụng đối với tất cả các ngành, các địa phương có liên quan trong toàn quốc.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Lê Khắc