BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4855/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CÁN BỘ QUẢN LÝ THUỘC HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆTNAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃHỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22l8l2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xãhội Việt Nam.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1558/QĐ-BHXH-TCCB ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việcban hành Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý hệ thống Bảo hiểm xã hội ViệtNam. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trựcthuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như điều 2;
-Bộ Nội vu(để b/c);
-HĐQL (để b/c);
-TGĐ, các Phó TGĐ;
-Lưu VT, TCCB(5)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

QUY ĐỊNH

VỀTIÊU CHUẨN CÁN BỘ QUẢN LÝ HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

(Banhành kèm theo Quyết định số 4855/QĐ-BHXH , ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Tổnggiám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghịlần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về chiến lược cán bộ thờikỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Để xây dựng đội ngũ cán bộquản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt nam, đặc biệt là cán bộ đứng đầu cóphẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng, đồng bộvề cơ cấu, đảm bảo sự chuyển tiếp tên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộnhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; Căn cứ Quyết định số50-QĐ/TW ngày 03/5/1999, Quyết định số 67-QĐ/TW ngày 04/7/2007, Quyết định số68-QĐ/TW ngày 04/7/2007 của Bộ Chính trị về Quy chế đánh giá cán bộ, Quy địnhvề phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ; Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm,bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo banhành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chínhphủ và các văn bản của Bộ Nội vụ (Quyết định số 82/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc sở và các chức vụ tương đương thuộc Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 về việc ban hành Tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ), Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định tiêu chuẩn đốivới từng chức danh cán bộ quản lý hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

Phần I

CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ QUẢN LÝTHUỘC HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ cơ cấu tổ chức bộ máy củaBảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định hiện hành, các chức danh cán bộ quản lýcủa hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ Trung ương xuống các địa phương, gồmcó:

1. Cơ quan Bảo hiểm xã hội ViệtNam ở Trung ương:

1.1 Các tổ chức giúp việc Tổnggiám đốc (các Ban và Văn Phòng)

- Trưởng ban, Phó trưởng ban;Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng (sau đây gọi chung là Thủ trưởng, Phó thủtrưởng các tổ chức giúp việc Tổng giám đốc);

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòngthuộc các tổ chức giúp việc Tổng giám đốc.

1.2. Các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc (Viện Khoa học bảo hiểm xã hội, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Lưu trữ,Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểmxã hội):

- Viện trưởng, Phó viện trưởng;Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm; Tổng biên tập,Phó tổng biên tập (sau đây gợi chung là Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vịsự nghiệp trực thuộc);

Trưởng phòng, Phó trưởng phòngthuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

Thư ký tòa soạn Báo, Tạp chí(sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc).

13. Các đơn vị trực thuộc khác(Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự ánCông nghệ thông tin, Ban Quản lý các dự án Đầu tư và xây dựng):

Trưởng đại diện, Phó trưởng đạidiện; Giám đốc, Phó giám đốc Ban quản lý dự án (sau đây gọi chung là Thủtrưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khác).

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

- Giám đốc, Phó giám đốc Bảohiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảohiểm xã hội tỉnh);

- Trưởng phòng, Phó trưởng phòngnghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Giám đốc, Phó giám đốc Bảohiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảohiểm xã hội huyện).

Phần II

TIÊU CHUẨN CÁN BỘ QUẢN LÝ HỆTHỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

A. TIÊU CHUẨN CHUNG CỦA CÁNBỘ QUẢN LÝ

1. Yêu nước, kiên định đường lốiđổi mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quảđường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ đượcgiao.

2. Đạo đức, lối sống trong sạch,lành mạnh; Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; Không cửa quyền, hách dịch,quan liêu, tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; Bản thân cán bộvà gia đình gương mẫu chấp hành đúng pháp luật, không lợi dụng chức vụ quyền hạnđể mưu cầu riêng.

3. Làm việc với tinh thần tráchnhiệm cao, hiệu quả; Có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động sáng tạo, yêu ngànhyêu nghề; Trung thực, thẳng thắn; Giữ gìn đoàn kết, dân chủ, chân tình với đồngnghiệp, được tập thể tín nhiệm; Gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dânnơi cư trú tín nhiệm; Thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ ở cơ quan và ởcơ sở;

4. Có trình độ hiểu biết về lýluận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhànước; Có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc cóhiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được gian.

B. TIÊU CHUẨN CỤ THỂ CỦA CÁNBỘ QUẢN LÝ HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CÁN BỘ QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘIVIỆT NAM Ở TRUNG ƯƠNG

1. Thủ trưởng, Phó thủ trưởngcác tổ chức giúp việc Tổng giám đốc; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị sựnghiệp trực thuộc:

1.1. Yêu cầu trình độ:

a- Chuyên môn nghiệp vụ: Cótrình độ đại học hệ chính quy hoặc trên đại học thuộc chuyên ngành đào tạo cóquan hệ trực tiếp đến hoạt động của ngành như bảo hiểm xã hội, lao động tiềnlương, tài chính, kinh tế, luật kinh tế, y, dược. . . (sau đây gợi chưng là đạihọc chuyên ngành).

Riêng đối với Tổng biên tập Báo,Tạp chí yêu cầu có trình độ đại học chuyên ngành báo chí.

b- Lý luận chính trị: Có trìnhđộ cao cấp lý luận chính trị.

c- Quản lý Nhà nước:

+ Thủ trưởng yêu cầu đã qua đàotạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp.

+ Phó thủ trưởng yêu cầu đã quađào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

d- Ngoại ngữ, vi tính: Biết ítnhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ C; sử dụng thành thạo máy vi tính và cácthiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.

12. Hiểu biết:

a- Nắm vững chủ trương, đườnglối, chính sách của ĐẢNG và Nhà nước về công tác bảo hiểm xã hội và các côngtác khác liên quan đến lĩnh vực công tác được giao hoặc phần công việc đượcphân công phụ trách.

b- Nắm vững các luật, các vănbản pháp quy của Nhà nước đã ban hành về công tác bảo hiểm xã hội, hoặc có liênquan đến công tác bảo hiểm xã hội và lĩnh vực công tác được giao hoặc phần côngviệc được phân công phụ trách.

c- Nắm vững mục tiêu, đối tượngquản lý, chủ trương, định hướng của ngành để vận dụng vào lĩnh vực công tácđược giao hoặc phần công việc được phân công phụ trách.

d- Nắm vững nội dung công việcthuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị.

đ- Hiểu biết sâu về chuyên mônnghiệp vụ quản lý của ngành, có kinh nghiệm tổ chức và xử lý nghiệp vụ; có kiếnthức khoa học, công nghệ cần thiết liên quan.

e- Am hiểu tình hình chính trị,kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của nước ta, của cácnước trong khu vực và trên thế giới.

1.3- Năng lực:

a- Có năng lực quản lý, điềuhành các hoạt động của đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạnđược giao.

b- Có năng lực tổ chức thực hiệncác chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành.

c- Có khả năng nghiên cứu xâydựng các văn bản pháp quy; giúp lãnh đạo ngành hoạch định chiến lược quản lý vĩmô; dự báo, định hướng, xây dựng quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và đề racác giải pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và phục vụ cho hoạt động chung củangành.

d- Có khả năng tổng kết thựctiễn để phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc nghiên cứu xây dựng hoặckiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy, các chế độ chính sách bảo hiểmxã hội; có khả năng tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị, đúc rútkinh nghiệm thực tiễn và đề xuất ý kiến về công tác quản lý nghiệp vụ.

đ- Có khả năng tham gia biênsoạn tài liệu tập huấn, giảng dạy, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức bồi dưỡng,phổ biến kiến thức, kinh nghiệm cho cấp dưới.

e- Có khả năng thực hiện chứctrách, nhiệm vụ quy định đối với ngạch chuyên viên chính và chức trách, nhiệmvụ quy định đối với Vụ trưởng, Phó vụ trưởng và các chức vụ tương đương ở cáccơ quan thuộc Chính phủ.

g- Có khả năng tập hợp cán bộ,công chức, viên chức thuộc đơn vị; được cán bộ, công chức, viên chức trong đơnvị tín nhiệm.

1.4- Điều kiện:

a- Tuổi đời (tính đến thời điểmđược bổ nhiệm): Bổ nhiệm lần đầu tuổi đời không quá 55 đối với nam, 50 đối vớinữ.

Trường hợp cán bộ đã giữ chức vụdo nhu cầu điều động và bổ nhiệm chức vụ mới tương đương thì không hạn chế vềđộ tuổi.

Việc xác định độ tuổi của cán bộthực hiện theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 26l9l2007 của Ban Tổ chức Trungương về thực hiện Quyết định số 67-QĐ/TW ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chínhtrị ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơcán bộ, công chức.

b- Có thâm niên công tác ít nhất10 năm không kể thời gian tập sự, trong đó:

+ Có thâm niên công tác trongngành ít nhất 5 năm;

+ Có thâm niên làm công tác quảnlý, điều hành về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao ít nhất 3 năm đốivới chức danh Thủ trưởng, 2 năm đối với chức danh Phó thủ trưởng.

c Có đầy đủ hồ sơ cá nhân, lýlịch được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, không vi phạm Quyđịnh số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị.

d- Có đủ sức khỏe để hoàn thànhnhiệm vụ được giao (căn cứ vào hồ sơ quản lý sức khỏe của cơ quan y tế và thựctrạng sức khỏe của cán bộ).

đ- Trường hợp cá biệt do xin cánbộ từ ngoài ngành thì không tính thâm niên làm việc trong ngành.

2. Trưởng phòng, Phó trưởngphòng thuộc các tổ chức giúp việc Tổng giám đốc; Trưởng phòng, Phó trưởng phòngthuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

2.1. Yêu cầu trình độ:

a- Chuyên môn nghiệp vụ: Cótrình độ đại học chuyên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

b- Lý luận chính trị: Có trìnhđộ trung cấp lý luận chính trị.

Nếu trong diện quy hoạch cán bộquản lý cấp Ban thì dần từng bước được cử đi đào tạo chương trình cao cấp lýluận chính trị.

c- Quản lý Nhà nước: Đã được đàotạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên.

d- Ngoại ngữ, vi tính: Biết ítnhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ B; sử dụng thành thạo máy vi tính và cácthiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.

2.2. Hiểu biết:

a- Nắm vững chủ trương, đườnglối, chính sách của ĐẢNG và Nhà nước về công tác bảo hiểm xã hội và các côngtác khác liên quan đến nhiệm vụ của phòng hoặc phần công việc được phân côngđảm nhiệm.

b- Nắm vững các luật, các vănbản pháp quy của Nhà nước đã ban hành về công tác bảo hiểm xã hội, hoặc có liênquan đến công tác bảo hiểm xã hội và nhiệm vụ của phòng hoặc phần công việcđược phân công đảm nhiệm.

c- Nắm vững mục tiêu, đối tượngquản lý; chủ trương, định hướng của ngành để vận dụng vào nhiệm vụ của phònghoặc phần công việc được phân công phụ trách.

d- Nắm vững nội đung công việcthuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

đ- Hiểu biết sâu về chuyên mônnghiệp vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng và lĩnh vực được phâncông đảm nhiệm; có kinh nghiệm tổ chức và xử lý nghiệp vụ; có kiến thức khoahọc, công nghệ cần thiết 1iên quan.

e- Am hiểu tình hình chính trị,kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

2.3. Năng lực:

a- Có năng lực quản lý, điềuhành các hoạt động của phòng nghiệp vụ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đượcgiao.

b- Có khả năng soạn thảo và xửlý văn bản; nghiên cứu, đề xuất và tham mưu giúp thủ trưởng đơn vị xây dựng cácvăn bản pháp quy; xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động và đề racác giải pháp thực hiện nhiệm vụ của phòng và cho hoạt động chung của toàn đơnvị.

c- Có khả năng tổng kết thựctiễn để tham mưu giúp thủ trưởng đơn vị trong việc phối hợp với các cơ quanchức năng nghiên cứu xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản phápquy về 1ĩnh vực được phân công đảm nhiệm và các chế độ chính sách bảo hiểm xãhội.

d- Có khả năng tổng kết, đánhgiá kết quả hoạt động của phòng; đúc rút kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất ýkiến về công tác quản lý nghiệp vụ.

đ- Có khả năng thực hiện chứctrách, nhiệm vụ quy định đối với ngạch chuyên viên.

e- Có khả năng tập hợp cán bộ,công chức, viên chức thuộc phòng, được cán bộ, công chức, viên chức tín nhiệm.

2.4. Điều kiện:

a- Tuổi đời: Bổ nhiệm lần đầutuổi đời không quá 55 đối với nam, 50 đối với nữ. Tạo điều kiện bổ nhiệm cán bộtrẻ để tạo nguồn cán bộ trong tương lai cho ngành. Trường hợp cán bộ đã giữchức vụ do nhu cầu điều động và bổ nhiệm chức vụ mới tương đương thì không hạnchế về độ tuổi.

b- Có thâm niên công tác trongngành ít nhất 5 năm không kể thời gian tập sự.

c- Có đầy đủ hồ sơ cá nhân, lýbịch được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, không vi phạm Quyđịnh số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị.

d- Có đủ sức khỏe để hoàn thànhnhiệm vụ được giao.

đ- Trường hợp cá biệt do xin cánbộ từ ngoài ngành thì không tính thâm niên làm việc trong ngành.

3. Thủ trưởng, Phó thủ trưởngcác đơn vị trực thuộc khác:

Yêu cầu về trình độ (chuyên mônnghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, vi tính), hiểu biết,năng lực và điều kiện áp dụng như quy định tiêu chuẩn đối với Phó thủ trưởngcác tổ chức giúp việc Tổng giám đốc và Phó thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc.

CÁN BỘ QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘITỈNH

4. Giám đốc, Phó giám đốc Bảohiểm xã hội tỉnh:

4.1. Yêu cầu trình độ:

a- Chuyên môn nghiệp vụ: Cótrình độ đại học chuyên ngành hệ chính quy hoặc trên đại học.

b- Lý luận chính trị: Có trìnhđộ cao cấp lý luận chính trị.

- Quản lý Nhà nước:

+ Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnhyêu cầu đã qua đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp.

+ Phó giám đốc Bảo hiểm xã hộitỉnh yêu cầu đã qua đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

d- Ngoại ngữ, vi tính:

- Biết ít nhất một ngoại ngữthông dụng trình độ C theo tiêu chuẩn do Bộ Nội vụ quy định;

- Sử đụng thành thạo máy vi tínhvà các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.

4-2. Hiểu biết:

a- Nắm vững chủ trương, đườnglối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo hiểm xã hội và các côngtác khác liên quan đến lĩnhvực công tác được giao hoặc phần công việc được phâncông phụ trách.

b- Nắm vững các luật, các vănbản pháp quy của Nhà nước đã ban hành về công tác bảo hiểm xã hội, hoặc có liênquan đến công tác bảo hiểm xã hội và lĩnh vực công tác được giao hoặc phần côngviệc được phân công phụ trách.

c- Nắm vững mục tiêu, đối tượngquản lý; chủ trương, định hướng của ngành và nghị quyết của cấp ủy địa phươngđể vận dụng vào lĩnh vực công tác được giao hoặc phần công việc được phân côngphụ trách.

d- Nắm vững nội dung công việcthuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

đ- Hiểu biết sâu về chuyên mônnghiệp vụ quản lý của ngành; có kinh nghiệm tổ chức và xử lý nghiệp vụ; có kiếnthức khoa học, công nghệ cần thiết có liên quan.

e- Am hiểu tình hình chính trị,kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, của đất nước vàthế giới.

4.3- Năng lực:

a- Có năng lực quản lý, điềuhành các hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc thực hiện chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

b- Có năng lực tổ chức thực hiệncác chủ trương, chính sách của ĐẢNG và Nhà nước về phát triển Bảo hiểm xã hộitỉnh.

c- Có khả năng nghiên cứu xâyđựng các văn bản pháp quy; dự báo, định hướng, xây dựng quy hoạch, kế hoạchngắn hạn, dài hạn phát triển Bảo hiểm xã hội tỉnh và đề ra các giải pháp thựchiện nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh và phục vụ cho hoạt động chung củangành.

d- Có khả năng tổng kết thựctiễn để kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với các cơ quan chức năng khácsửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy, các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội;có khả năng tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh; đúcrút kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất ý kiến về công tác quản lý nghiệp vụ đốivới Bảo hiểm xã hội tỉnh.

đ- Có khả năng thực hiện chứctrách, nhiệm vụ quy định đối với ngạch chuyên viên chính.

e- Có khả năng tập hợp cán bộ,công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh; được cán bộ, công chức, viênchức tín nhiệm.

4.4. Điều kiện:

a- Tuổi đời: Bổ nhiệm lần đầutuổi đời không quá 55 đối với nam, 50 đối với nữ. Tạo điều kiện bổ nhiệm cán bộtrẻ để tạo nguồn cán bộ trong tương lai cho ngành;

Trường hợp cán bộ đã giữ chức vụdo nhu cầu điều động và bổ nhiệm chức vụ mới tương đương thì không hạn chế vềđộ tuổi.

b- Có thâm niên công tác ít nhất10 năm không kể thời gian tập sự, trong đó:

+ Có thâm niên công tác trongngành ít nhất 5 năm;

+ Có thâm niên làm công tác quảnlý, điều hành ở đơn vị cơ sở trong ngành ít nhất 3 năm đối với chức danh Giámđốc, 2 năm đối với chức danh Phó giám đốc.

c- Có đầy đủ hồ sơ cá nhân, lýlịch được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, không vi phạm Quyđịnh số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị.

d- Có đủ sức khỏe để hoàn thànhnhiệm vụ được giao.

đ- Trường hợp cá biệt do xin cánbộ từ ngoài ngành thì không tính thâm niên làm việc trong ngành.

5. Trưởng phòng, Phó trưởngphòng thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh:

5.1. Yêu cầu trình độ:

a- Chuyên môn nghiệp vụ: Cótrình độ đại học chuyên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

b- Lý luận chính trị: Có trìnhđộ trung cấp lý luận chính trị.

Nếu trong diện quy hoạch Giámđốc, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thì dần từng bước được cử đi đào tạochương trình cao cấp lý luận chính trị.

c- Quản lý Nhà nước: Đã được đàotạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên.

d- Ngoại ngữ, vi tính:

- Biết ít nhất một ngoại ngữthông dụng trình độ B;

Đối với các tỉnh có đông đồngbào dân tộc thiểu số, khuyến khích học và sử dụng được tiếng dân tộc thiểu sốphục vụ công tác;

- Sử dụng thành thạo máy vi tínhvà các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.

5-2. Hiểu biết:

a- Nắm vững chủ trương, đườnglối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo hiểm xã hội và các côngtác khác liên quan đến nhiệm vụ của phòng hoặc phần công việc được phân côngđảm nhiệm.

b- Nắm vững các luật, các vănbản pháp quy của Nhà nước đã ban hành về công tác bảo hiểm xã hội, hoặc có liênquan đến công tác bảo hiểm xã hội và nhiệm vụ của phòng hoặc phần công việcđược phân công đảm nhiệm.

c- Nắm vững mục tiêu, đối tượngquản lý; chủ trương, định hướng của ngành để vận dụng vào việc thực hiện nhiệmvụ của phòng hoặc phần công việc được phân công phụ trách.

d- Nắm vững nội dung công việcthuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

đ- Hiểu biết sâu về chuyên mônnghiệp vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng và lĩnh vực được phâncông đảm nhiệm; có kinh nghiệm tổ chức và xử lý nghiệp vụ; có kiến thức khoahọc, công nghệ cần thiết có liên quan.

e- Am hiểu tình hình chính trị,kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương và đất nước.

5.3- Năng lực:

a- Có năng lực quản lý, điềuhành các hoạt động của phòng nghiệp vụ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụđược giao.

b- Có khả lăng soạn thảo và xửlý văn bản; nghiên cứu, đề xuất và tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnhxây dựng các văn bản pháp quy; xây dựng các chương trình, đế án, kế hoạch hoạtđộng và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của phòng và hoạt động chung củaBảo hiểm xã hội tỉnh.

c- Có khả năng tổng kết thựctiễn để tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc phối hợp với cáccơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các vănbản pháp quy về lĩnh vực được phân công đảm nhiệm và các chế độ chính sách bảohiểm xã hội.

5.4. Điều kiện:

a- Tuổi đời: Bổ nhiệm lần đầutuổi đời không quá 55 đối với nam, 50 đối với nữ. Tạo điều kiện bổ nhiệm cán bộtrẻ để tạo nguồn cán bộ trong tương lai cho ngành. Trường hợp cán bộ đã giữchức vụ do nhu cầu điều động và bổ nhiệm chức vụ mới tương đương thì không hạnchế về độ tuổi.

b- Có thâm niên công tác trongngành ít nhất 5 năm không kể thời gian tập sự.

c- Có đầy đủ hồ sơ cá nhân, lýlịch được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, không vi phạm Quyđịnh số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị.

d- Có đủ sức khỏe để hoàn thànhnhiệm vụ được giao.

đ- Trường hợp cá biệt do xin cánbộ từ ngoài ngành thì không tính thâm niên làm việc trong ngành.

6. Giám đốc, Phó giám đốc Bảohiểm xã hội huyện:

6.1. Yêu cầu trình độ:

a- Chuyên ngôn nghiệp vụ: Cótrình độ đại học. Đối với cán bộ được bổ nhiệm lần đầu ưu tiên trình độ đại họcchuyên ngành.

Riêng đối với các vùng thực sựkhó khăn về nguồn cán bộ như vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo có thể trìnhđộ trung học chuyên nghiệp; Trường hợp cá biệt báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Namxem xét.

b- Lý luận chính trị: Có trìnhđộ trung cấp lý luận chính trị.

Nếu trong diện quy hoạch Giámđốc, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thì dần từng bước được cử đi đào tạochương trình cao cấp lý luận chính trị.

c. Quản lý Nhà nước: Đã được đàotạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên.

d- Ngoại ngữ, ví tính:

- Biết một ngoại ngữ thông dụngtrình độ B; Đối với các huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa. . . yêu cầu biết mộtngoại ngữ trình độ A;

Riêng các huyện có đông đồng bàodân tộc thiểu số, thì khuyến khích học và sử dụng được tiếng dân tộc thiểu sốphục vụ công tác;

- Sử dụng thành thạo máy vi tínhvà các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.

6.2. Hiểu biết:

a- Nắm vững chủ trương, đườnglối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo hiểm xã hội và các côngtác khác liên quan đến hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện hoặc phần công việcđược phân công đảm nhiệm.

b- Nắm vững các luật, các vănbản pháp quy của Nhà nước đã ban hành về công tác bảo hiểm xã hội, hoặc có liênquan đến công tác bảo hiểm xã hội và nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội huyện hoặcphần công việc được phân công đảm nhiệm.

c Nắm vững mục tiêu, đối tượngquản lý; chủ trương, định hướng của ngành để vận dụng vào nhiệm vụ của Bảo hiểmxã hội huyện hoặc phần công việc được phân công phụ trách.

d- Nắm vững nội dung công việcthuộc chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội huyện.

đ- Hiểu biết sâu về chuyên mônnghiệp vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội huyện và lĩnhvực được phân công đảm nhiệm; có kính nghiệm tổ chức và xử lý nghiệp vụ; cókiến thức khoa học, công nghệ cần thiết có liên quan.

e- Am hiểu tình hình chính trị,kinh tế, văn hóa, xã hợi, an ninh, quốc phòng của địa phương và của đất nước.

6.3. Năng lực:

a- Có năng lực quản lý, điềuhành các hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện trong việc thực hiện chức năng,nhiệm vụ được giao.

b- Có khả năng xử lý văn bản;xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện và đềra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội huyện.

c- Có khả năng tổng kết, đánhgiá kết quả hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện; đúc rút kinh nghiệm thực tiễnvà đề xuất ý kiến về công tác quản lý.

d- Có khả năng thực hiện cácnhiệm vụ thuộc chức trách, nhiệm vụ quy định đối với ngạch chuyên viên.

đ- Có khả năng tập hợp cán bộ,công chức, viên chức, được cán bộ, công chức, viên chức tín nhiệm.

6.4. Điều kiện:

a- Tuổi đời: Bổ nhiệm lần đầutuổi đời không quá 45 (đối với cả nam và nữ). Trường hợp cán bộ đã giữ chức vụdo nhu cầu điều động và bổ nhiệm chức vụ mới tương đương thì không hạn chế vềđộ tuổi.

b- Có thâm niên công tác trongngành ít nhất 5 năm không kể thời gian tập sự.

c- Có đầy đủ hồ sơ cá nhân, lýlịch được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, không vi phạm Quyđịnh số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị.

d- Có đủ sức khỏe để hoàn thànhnhiệm vụ được giao.

đ- Trường hợp cá biệt do xin cánbộ từ ngoài ngành thì không tính thâm niên làm việc trong ngành.

Phần III

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH KẾ TOÁNTRƯỞNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

1. Chức danh kế toán trưởng đượcáp dụng trong tất cả các đơn vị kế toán thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội ViệtNam, bao gồm:

- Cấp I: Bảo hiểm xã hội ViệtNam;

- Cấp II: Bảo hiểm xã hội cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cấp III

+ Văn phòng;

+ Viện Khoa học bảo hiểm xã hội;

+ Trường Đào tạo nghiệp vụ bảohiểm

+ Trung tâm Thông tin;

+ Trung tâm Lưu trữ;

+ Báo Bảo hiểm xã hội;

+ Tạp chí Bảo hiểm xã hội;

+ Ban Quản lý dự án Công nghệthôngtin;

+ Ban Quản lý các dự án đầu tưvà Xây dựng;

+ Đại diện Bảo hiểm xã hội ViệtNam tại thành phố Hồ Chí Minh.

+ Bảo hiểm xã hội các huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Các đơn vị có thực hiện côngviệc kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật kế toán đều phải bốăn người làm kế toán trưởng. Trong trường hợp không có người đủ điều kiện làmkế toán trưởng thì phải giao người phụ trách kế toán.

2. Tiêu chuẩn chức danh kế toántrưởng trong các đơn vị kế toán thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

2.1. Yêu cầu trình độ chuyênmôn, nghiệp vụ:

- Đối với đơn vị kế toán cấp Ivà cấp II: Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về chuyên ngành kế toán trình độđại học và phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên;

- Đối với đơn vị kế toán cấp III:

+ Kế toán trưởng của các đơn vịkế toán thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vềchuyên ngành kế toán trình độ đại học và phải có thời gian công tác thực tế vềkế toán từ 02 răm trở lên;

+ Kế toán trưởng của Bảo hiểm xãhội huyện: Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về chuyên ngành kế toán từ trình độtrung cấp trở lên và phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 03 nămtrở lên.

Tất cả các chức danh kế toántrưởng nêu trên yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quyđịnh tại Quy chế về Tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng ban hànhkèm theo Quyết định số 42/2004/QĐ-BTC ngày 26/4/2004 hoặc Chứng chỉ bồi dưỡngkế toán trưởng được cấp trước ngày 26/4/2004 theo quy định tại Quyết định số 159/TC /CĐKT ngày 15/9/1989 và Quyết định số 769 TC/QĐ/TCCB ngày 23/10/1997 củaBộ Tài chính.

2.2- Điều kiện:

a- Có thâm niên công tác trongngành ít nhất 05 năm đối với kế toán trưởng cấp I, II và 03 năng đối với kếtoán trưởng cấp III không kể thời gian tập sự;

b- Có đầy đủ hồ sơ cá nhân, lýlịch được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng; không thuộc các đốitượng những người không được làm kế toán quy định tại Điều 51 của Luật kế toán;

c- Có đủ sức khỏe hoàn thànhnhiệm vụ được giao.

d- Trường hợp cá biệt do xin cánbộ từ ngoài ngành thì không tính thâm niên làm việc trong ngành.

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Những tiêu chuẩn cụ thể trên đâyđược thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trườnghợp cá biệt dơ Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, quyết định.