Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 486/2002/QĐ-NHNN
NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI Mà NGÂN HÀNG
QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 178/2000/QĐ-NHNN2
NGÀY 6/7/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC
BỔ SUNG Mà NGÂN HÀNG MỚI THÀNH LẬP VÀO HỆ THỐNG Mà
NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC CÓ MỞ
TÀI KHOẢN TẠI NHNN ĐỂ TRỰC TIẾP GIAO DỊCH THANH TOÁN
BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2000/QĐ-NHNN2
NGÀY 22/2/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lýNhà nước của bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Điều 1 Quyết định số178/2000/QĐ-NHNN2 ngày 7/6/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổsung mã Ngân hàng mới thành lập vào hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng vàKho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịchthanh toán ban hành kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

STT

Tên chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ký hiệu số thứ tự

26

JPMORGAN CHASE BANK - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

627

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng VụKế toán - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ trưởng cácđơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức cung ứng dịchvụ thanh toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.