ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 03/TTr-SDL ngày 09/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Văn phòng Chính phủ;- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;- Thường trực: TU, HĐND Thành phố;- Chủ tịch UBND Thành phố;- Các PCT UBND Thành phố;- VP UBTP: CVP, PVP L.T.Lực; các phòng: TKBT, KSTTHC, HC-TC;- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;- Trung tâm Tin học-Công báo TP;- Lưu: VT, SDL, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHHÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp Thành phố

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

Địa chỉ: tầng 10, tòa nhà Hapro, s11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch Hà Nội.

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 168/2017/ND-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.