SỞ NN&PT NÔNG THÔN LÂM ĐỒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành tạm thời Tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống

xuất vườn ươm đối với một số loại giống rau, hoa

______________

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 19/5/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc “Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng”;

- Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH 11 đã được Chủ tịch nước ký lệnh số 03/2004/L-CTN ngày 05/4/2004 về việc “Công bố Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”;

Xét đề nghị của bà Trưởng phòng Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành tạm thời Tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn ươm đối với một số loại giống rau, hoa sau:

- Các loại rau (06 loại): Cải bắp, cải thảo, cải ngọt, cải thìa, cà chua ghép, pố xôi.

- Các loại hoa (03 loại): Hoa hồng ghép, hoa cúc, hoa đồng tiền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định này thi hành./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÂY GIỐNG XUẤT VƯỜN ƯƠM

ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI RAU, HOA.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 488/QĐ-SNN ngày 06/12/2007 của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng)

A. Tiêu chuẩn cây giống chung:

- Cây giống phải được sản xuất tại các cơ sở có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.

- Có đặc điểm đặc trưng của giống.

- Đủ tuổi trồng, có đủ số lá cần thiết.

- Cây to, mập, khỏe, cứng cáp, rễ có màu trắng và thẳng.

- Không bị sâu bệnh.

- Không bị dập nát.

B. Tiêu chuẩn cụ thể của từng loại giống rau, hoa:

I. Các loại giống rau:

1. Cây giống cải bắp (gieo trên vĩ xốp):

- Quy cách vĩ xốp: 66 lỗ.

- Kích thước bầu: 3-5 cm (đo chiều rộng).

- Tính đúng giống: 100% đúng giống.

- Số ngày gieo ươm: 20-25 ngày.

- Chiều cao cây: 10-15 cm.

- Đường kính thân: 1,5-2 mm.

- Số lá thật: 4-6 lá.

- Tình trạng cây xuất vườn: Cây khoẻ mạnh, không dị hình, rễ trắng, ngọn phát triển tốt.

- Tình hình sâu bệnh: Cây hoàn toàn sạch sâu, bệnh, đặc biệt là bệnh sưng rễ (do nấm Plasmodiophora brassicae.W).

2. Cây giống cải thảo (gieo trên vĩ xốp):

- Quy cách vĩ xốp: 66 lỗ.

- Kích thước bầu: 3-5 cm (đo chiều rộng).

- Tính đúng giống: 100% đúng giống.

- Số ngày gieo ươm: 18-20 ngày.

- Chiều cao cây: 8-10 cm.

- Đường kính thân: 1,5-2 mm.

- Số lá thật: 4-6 lá.

- Tình trạng cây xuất vườn: Cây khoẻ mạnh, không dị hình, rễ trắng, ngọn phát triển tốt.

- Tình hình sâu bệnh: Cây hoàn toàn sạch sâu, bệnh.

3. Cây giống cải ngọt (gieo trên vĩ xốp):

- Quy cách vĩ xốp: 66 lỗ.

- Kích thước bầu: 3-5 cm (đo chiều rộng).

- Tính đúng giống: 100% đúng giống.

- Số ngày gieo ươm: 18-20 ngày.

- Chiều cao cây: 8-10 cm.

- Đường kính thân: 1,5-2 mm.

- Số lá thật: 4-5 lá.

- Tình trạng cây xuất vườn: Cây khoẻ mạnh, không dị hình, rễ trắng, ngọn phát triển tốt.

- Tình hình sâu bệnh: Cây hoàn toàn sạch sâu, bệnh.

4. Cây giống cải thìa (gieo trên vĩ xốp):

- Quy cách vĩ xốp: 66 lỗ.

- Kích thước bầu: 3-5 cm (đo chiều rộng).

- Tính đúng giống: 100% đúng giống.

- Số ngày gieo ươm: 18-20 ngày.

- Chiều cao cây: 8-10 cm.

- Đường kính thân: 1,5-2 mm.

- Số lá thật: 4-5 lá.

- Tình trạng cây xuất vườn: Cây khoẻ mạnh, không dị hình, rễ trắng, ngọn phát triển tốt.

- Tình hình sâu bệnh: Cây hoàn toàn sạch sâu, bệnh.

5. Cây giống Cà chua ghép (gieo trong vĩ xốp):

- Quy cách vĩ xốp: 66 lỗ.

- Kích thước bầu: 3-5 cm (đo chiều rộng).

- Tính đúng giống: 100% đúng giống.

- Số ngày gieo ươm: 35-45 ngày.

- Chiều cao cây: 12-15 cm.

- Đường kính thân: 2-3 mm.

-Số lá thật: 5-6 lá.

- Tình trạng cây xuất vườn: Cây khoẻ mạnh, không dị hình, vết ghép liền da, rễ trắng, ngọn phát triển tốt.

- Tình hình sâu bệnh: Cây hoàn toàn sạch bệnh.

6. Cây giống Pố xôi (gieo trên vĩ xốp):

- Quy cách vĩ xốp: 66 lỗ.

- Kích thước bầu: 3-5 cm (đo chiều rộng).

- Tính đúng giống: 100% đúng giống.

- Số ngày gieo ươm: 16-18 ngày.

- Chiều cao cây: 5-8 cm.

- Số lá thật: 4-5 lá.

- Tình trạng cây xuất vườn: Cây khoẻ mạnh, không dị hình, rễ trắng, ngọn phát triển tốt.

- Tình hình sâu bệnh: Cây hoàn toàn sạch bệnh.

II. Các giống hoa:

1. Cây hoa Hồng ghép (trồng trong túi bầu):

- Quy cách túi bầu: Chiều cao 20 cm, đường kính 12 cm, có đục lỗ thoát nước.

- Tính đúng giống: 100% đúng giống.

- Số ngày gieo ươm: 90-120 ngày.

- Chiều cao mầm ghép: 12-15 cm.

- Số lá thật: 5-7 lá.

- Tình trạng cây xuất vườn: Cây khoẻ mạnh, không dị hình, vết ghép liền da, ngọn ghép phát triển tốt.

- Tình hình sâu bệnh: Cây hoàn toàn sạch bệnh.

2. Cây hoa Cúc (cấy trên vĩ xốp):

- Quy cách vĩ xốp: 84 lỗ.

- Kích thước bầu: 3-5 cm (đo chiều rộng).

- Tính đúng giống: 100% đúng giống.

- Số ngày gieo ươm: 15-20 ngày.

- Chiều cao cây: 4-8 cm.

- Đường kính thân: 3-4 mm.

- Số lá thật: 6-8 lá.

- Tình trạng cây xuất vườn: Cây khoẻ mạnh, không dị hình, ngọn phát triển tốt.

- Tình hình sâu bệnh: Không nhiễm bệnh Rhizoctonia, Fusarium, Uromyces và virus.

3. Cây hoa Đồng tiền (cấy trên vĩ xốp):

- Quy cách vĩ xốp: 84 lỗ.

- Kích thước bầu: 3-5 cm (đo chiều rộng).

- Tính đúng giống: 100% đúng giống.

- Số ngày gieo ươm: 30 ngày.

- Chiều cao cây: 5-8 cm.

- Số lá thật: 7-12 lá.

- Tình trạng cây xuất vườn: Cây khoẻ mạnh, không dị hình, ngọn phát triển tốt.

- Tình hình sâu bệnh: Cây hoàn toàn sạch bệnh.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đang cập nhật