ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức làm công tác khoa học và công nghệ của các huyện, thị xã

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg , ngày 2/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 178/QĐ-UB ngày 14/5/2003 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học - Công nghệ;

Căn cứ Thông tư Liên bộ số 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003, của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ ở địa phương;

Theo đề nghị của Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức làm công tác khoa học và công nghệ của các huyện, thị xã".

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết đinh thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh