UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh giá cước tuyến xe buýt Cầu Rao - Quán Toan và bù lỗ năm 1991

________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp được Quốc Hội thông qua ngày 30/6/1989;

Căn cứ Quyết định số 37-VGNN/TLSX, ngày 01/11/1990 của Ủy ban Vật giá Nhà nước về giá bán buôn vật tư xăng dầu. Để đảm bảo tuyến xe buýt phục vụ nhân dân đi lại được thuận tiện, giảm được việc bù lỗ của ngân sách;

Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở giao thông vận tải và Giám đốc Công ty xe khách trong tờ trình số 02/CT ngày 16/3/1991 về tính toán giá thành xe buýt, xin điều chỉnh giá cước và bù lỗ năm 1991,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay do điều chỉnh giá cước tuyến xe buýt từ Cầu Rao - Quán Toan và ngược lại là 800đ/người (trước 600đ). Riêng đối với công nhân đi vé tháng vẫn nguyên giá cũ không tăng.

- Ngân sách thành phố cấp bù lỗ cho tuyến xe buýt mỗi tháng 16,400 triệu

( mười sáu triệu bốn trăm ngàn đồng) cả năm cấp bù lỗ 200 triệu đồng (hai trăm triệu đồng).

- Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công ty xe khách phải chỉ đạo chặt chẽ tuyến xe, giờ giấc của các chặng đậu đỗ để tăng doanh thu, giảm lỗ cho ngân sách, phục vụ tốt đi lại của Nhân dân.

Điều 2. Quyết định được thi hành từ ngày 25/4/1991.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Giám đốc Sở tài chính, Giao thông vận tải, Ngân hàng, Giám đốc Công ty xe khách thực hiện đúng giá cước được điều chỉnh, thu đúng thu đủ đảm bảo an toàn thông suốt, không gây phiền hà cho hành khách./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Dư