ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 489/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 07 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Kế hoạch - Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Danh mục các thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công các xã, phường, thị trấn nên địa bàn tỉnh Yên Bái (Phụ lục số 01).

>> Xem thêm:  Hành chính công là gì ? Khái niệm chung về hành chính công

Điều 2. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Tư pháp - Hộ tịch, Dân tộc tại Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã (Phụ lục số 02).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Trưởng Ban Dân tộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ nhận Phục vụ hành chính công các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như điều 4;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND
tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòn
g (NCPC);
-
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu
: VT, NCPC.

CHỦ TỊCHĐỗ Đức Duy

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

A

TÀI CHÍNH - K HOẠCH

 

Lĩnh vực Quản lý công sản

 

1

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

 

2

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

3

Quyết định thanh lý tài sản công

 

B

CÔNG THƯƠNG

 

Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

 

4

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

5

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

C

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Lĩnh vực Thủy lợi

6

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

7

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2795/QĐ-UBNB NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

>> Xem thêm:  Quyết định 198/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Hành chính công Bình Phước 2017

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ quy định việc bãi bỏ

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hộ tịch; Quốc tịch; Bồi thường nhà nước; Nuôi con nuôi thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

1

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký ti cơ quan có thẩm quyền của nước làng láng ging

Lĩnh vực Dân tộc

 

2

Bình chọn, xét người có uy tín trong đng bào dân tộc thiểu số

Tại Quyết định số 180/QĐ- UBDT ngày 03/4/2018 của Ủy ban Dân tộc đây là thủ tục hành chính do cấp tỉnh (Ban Dân tộc) thực hiện. Căn cứ Quyết định số 180/QĐ- UBDT trên của Ủy ban Dân tộc, ngày 20/3/2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái