ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 4896/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 16 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNGNHẬN BAN CHẤP HÀNH HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH NINH THUẬNNHIỆM KỲ III (2007 - 2012)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINHTHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/07/2003 của Chính phủ quy định về tổchức, hoạt động và quản lý Hội;
Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thựchiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/07/2003 của Chính phủvề tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 237/TTr-SVHTT ngày 12/11/2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 407/TTr-SNV ngày 14/11/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu sốtỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ III (2007 - 2012) gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Phan Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin:Chủ tịch.

2. Ông Dương Tấn Đức, Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm: Phó Chủtịch.

3. Ông Lê Xuân Lợi, Phòng Quản lý nghiệp vụ Sở Văn hoá -Thông tin:

Ủy viên Thư ký.

4. Ông Lê Ngọc Luyến, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bác Ái: Ủyviên.

5. Bà Đào Bích Quân, số 490 đường Thống Nhất,

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận: Ủy viên.

6. Bà Nguyễn Chế Kim Trung, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghềtỉnh:

Ủy viên.

7. Ông Đàng Năng Đức, Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm: Ủyviên.

Điều 2. Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh NinhThuận hoạt động theo Điều lệ của Hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh NinhThuận phê duyệt và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và cácÔng, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh