UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2006/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 30 tháng 05 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾHOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM BUÔN BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

-Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

- Căn cứQuyết định số 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtChương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004đến 2010;

- Căn cứQuyết định số 1268/2005/QĐ-UBND ngày 28/6/2005 của UBND tỉnh về việc thành lậpBan chỉ đạo Phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh;

- Xét đềnghị của Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉđạo Phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, các Thành viên Ban chỉ đạo Phòng chốngtội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2- Chủ tịch, các PCT;- PVP Trần Văn Thân
- Lưu: VT, VX, NC.

TM.UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠOPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM BUÔN BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/ 2006/QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2006của UBND tỉnh Quảng Trị).

ChươngI

NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

Điều1.Ban chỉ đạophòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là Ban chỉđạo 130/CP tỉnh Quảng Trị) được thành lập theo Quyết định số 1268/2005/QĐ-UBND ngày 28/06/2005 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Điều2.Ban chỉ đạo130/CP tỉnh Quảng Trị thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 Quyếtđịnh số 1268/2005/QĐ-UBND cụ thể:

- Giúp UBND tỉnh chỉđạo, hướng dẫn đôn đốc kiểm tra các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thị xã thựchiện chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Phối hợp với các tổchức đoàn thể phát động mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia công tácphòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Chỉ đạo các Sở, Ban,Ngành, UBND huyện, thị xã, các tổ chức đoàn thể thực hiện hoạt động hợp tácquốc tế trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm buônbán phụ nữ, trẻ em.

Điều3.Hoạt động củacác thành viên Ban chỉ đạo 130/CP tỉnh Quảng Trị theo chế độ kiêm nhiệm. Mỗithành viên chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình hành độngphòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em theo chức năng nhiệm vụ của ngànhmình và sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữacác Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thị xã trong công tác phòng chống tội phạm buônbán phụ nữ, trẻ em.

ChươngII

NHỮNG QUYĐỊNH CỤ THỂ

Điều4. Trưởng Ban chỉđạo giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo điều hành việc triển khai thực hiện chươngtrình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; phân công cácthành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện các nội dung đề án của chương trình,chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo.

Điều5. Phó trưởng Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp Trưởng Ban chỉđạo tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch của Ban chỉ đạo, thay mặtTrưởng Ban chỉ đạo điều hành công việc do trưởng ban giao.

Điều6. Trách nhiệm của các Thành viên Ban chỉ đạo:

- Đề xuất và tham giacác hoạt động của Ban chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện chương trình hànhđộng phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Trực tiếp tổ chứcchỉ đạo thực hiện chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ,trẻ em theo chức năng nhiệm vụ của Ngành, Thành viên Ban chỉ đạo và những côngtác do Ban chỉ đạo phân công.

- Tham gia phối hợpchỉ đạo kiểm tra đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thị xã thực hiệnchương trình kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo.

- Giúp Ban chỉ đạotheo dõi tổng hợp tình hình triển khai thực hiện chương trình hành động phòngchống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em theo nhiệm vụ được phân công cho Ngànhmình và chuẩn bị nội dung báo cáo trong các kỳ họp của Ban chỉ đạo theo sự phâncông.

- Cử cán bộ đại diệntham gia bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo.

Điều7. Ban chỉ đạo có Văn phòng thường trực đặt tại Công an tỉnhdo 1 cán bộ lãnh đạo cấp phòng trực tiếp phụ trách, một số cán bộ chuyên tráchthuộc Công an tỉnh và một số cán bộ của Sở, Ban, Ngành liên quan hoạt động theochế độ kiêm nhiệm.

Biên chế tổ chức, chứcnăng nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng thường trực do lãnh đạo Công an tỉnh quyếtđịnh.

Điều8.Ban chỉ đạohọp định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 1 năm để nghe báo cáo và đánh giá thực hiệnchương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ trong toàntỉnh và đề ra các hoạt động tiếp theo, các báo cáo tại cuộc họp được tổng hợpbáo cáo về Ban chỉ đạo 130/CP của Chính phủ. Khi cần thiết, Ban chỉ đạo họp độtxuất theo triệu tập của Trưởng ban.

Điều9.Trường hợpthành viên Ban chỉ đạo 130/CP tỉnh được cử đi công tác học tập dài hạn (từ 03tháng trở lên) hoặc có thay đổi về công tác phải có báo cáo bằng văn bản choTrưởng Ban chỉ đạo để kịp thời điều chỉnh.

Điều10. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạovà Văn phòng thường trực lấy từ kinh phí Chương trình hành động phòng chống tộiphạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ban chỉ đạo 130/CP tỉnh Quảng Trị thống nhất quản lý kinh phí do ngân sách cấp để phục vụ thựchiện chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em theođúng mục đích và quy định của Nhà nước.

ChươngIII

ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều11. Giám đốcCông an tỉnh có trách nhiệm giúp Trưởng ban chỉ đạo điều hành Văn phòng thườngtrực và đôn đốc, hướng dẫn các ngành, các địa phương thực hiện tốt Chương trìnhphòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thựchiện Quy chế, nếu có vấn đề chưa phù hợp hoặc có vấn đề mới phát sinh, TrưởngBan chỉ đạo có trách nhiệm đề nghị UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phùhợp thực tế và quy định của pháp luật ./.