ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 49/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003 ;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giaiđoạn 2006-2015 , định hướng đến năm 2020 ;
Căn cứ các Quyết.định số 567/BXD-KTQH ngày 31/10/1996, số 89/QĐ- BXD ngày 22/01/1989,số 62/QĐ-BXD ngày 15/01/2003, số 1363/QĐ-BXD ngày 17/10/2003, số 126/QĐ-BXD ngày 23/01/2002 và số 1370/QĐ-BXD ngày 20/10/2003 của Bộ Xây dựng phê duyệt quyhoạch chi tiết các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 15/TTr-BQLĐT ngày 07/03/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Danhmục dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh BàRịa-Vũng Tàu như sau :

1. Ưu tiên thu hút các dự án đầutư phù hợp với tính chất khu công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt vàphù hợp,với quy hoạch phát triển ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặcủy quyền phê duyệt.

2. Ưu tiên thu hút các dự án đầutư đáp ứng suất đầu tư hợp lý về vốn đầu tư.

3. Ưu tiên thu hút các dự án đầutư có công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến.

4. Ưu tiên thu hút các dự án cócông nghệ sạch, ít chất thải và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Điều 2. Quyết định cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc các sở, ngành;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhânliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Bộ Tư pháp (để b/cáo);
- Bộ KH & ĐT (để b/cáo);
- TTr. TU, TTr HĐND tỉnh;
- Các Ban của TU và HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- VP tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, báo BR-VT;
- Website Chính phủ, công báo tỉnh;
- Như Điều 3 ;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới