ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 49/2007/QĐ-UBND

Tân An, ngày 19 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỦY BỎ MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Uỷ banNhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăngcường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chínhsách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Hủy bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An cótên trong danh mục tại bảng quy định kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 và Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND tỉnhLong An, cụ thể như sau:

Danh mục phí, lệ phí hủy bỏ

Nội dung miễn

1. Phí an ninh, trật tự

Miễn phí an ninh, trật tự đối với các tổ chức, cá nhân

2. Phí phòng, chống thiên tai

Miễn phí phòng, chống thiên tai đối với các tổ chức, cá nhân

3. Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân

Miễn lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với:

- Khai sinh;

- Kết hôn;

- Khai tử;

- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch;

- Cấp sổ hộ khẩu gia đình;

- Cấp Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể;

- Cấp Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn;

- Cấp chứng minh nhân dân.

4. Lệ phí địa chính

Miễn lệ phí địa chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thị xã Tân An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/11/2007.

Các quy định khác trong Quyết địnhsố 70/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 và Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày06/8/2007 của UBND tỉnh Long An vẫn còn giá trị thực hiện.

Điều 3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh và cácngành chức năng liên quan hướng dẫn các đơn vị, địa phương có thu phí, lệ phíquy định tại điều 1 quyết định này triển khai thực hiện.

Sau ngày 29/11/2007, nếu đơn vị,địa phương nào còn tổ chức thu các khoản phí, lệ phí trên, thì thủ trưởng cơquan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởngCục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; thủtrưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thihành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, VPUB.H.
PLP-24-TTG

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân