ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 49/2011/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊNTHỂ THAO THÀNH TÍCH CAO

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT /BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 của Liên Bộ Tài chính - Văn hóa, Thểthao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận độngviên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán ngânsách và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạicông văn số 6144/STC-HCSN ngày 27/12/2011 và Báo cáo thẩm định số 4095/STP-VBQP ngày 26/12/2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ dinhdưỡng được tính bằng tiền cho một ngày tập trung tập luyện, thi đấu của vậnđộng viên, huấn luyện viên. Cụ thể như sau:

1. Chế độ dinh dưỡng đối với vậnđộng viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện ở trong nước:

STT

Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển

Mức ăn(đồng/người/ngày)

1

Đội tuyển cấp Thành phố

150.000

2

Đội tuyển trẻ cấp Thành phố

120.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

90.000

2. Chế độ dinh dưỡng đối với vậnđộng viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu:

STT

Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển

Mức ăn(đồng/người/ngày)

1

Đội tuyển cấp Thành phố

200.000

2

Đội tuyển trẻ cấp Thành phố

150.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

150.000

Điều 2. Mức chi ghi tại Điều1 Quyết định này do Ngân sách Thành phố đảm bảo và được bố trí trong dự toánhàng năm giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cótrách nhiệm thực hiện chi đúng đối tượng, đúng mức chi và thanh quyết toán theoquy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quyđịnh chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thaothành tích cao.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Dulịch và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: TC, VHTT&DL;
- Đoàn ĐBQH Thành phố;
- TT Thành ủy; TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đ/c PVP, LĐCSXH, TH, PC, KSTTHC, KT;
- Trung tâm Công báo (để đăng công báo)
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng