ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 49/2011/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒITRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệphí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháplệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị Quyết số 43/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 vềviệc điều chỉnh mức thu phí, lệ phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 317/TTr-STC ngày 04 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tỷ lệ thulệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), baogồm cả trường hợp ô tô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng áp dụng trên địa bàntỉnh là 10% (mười phần trăm).

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tỷ lệ thu lệ phítrước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnhTây Ninh.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tàichính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành có liên quan triểnkhai, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và thủ trưởngcác đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang