ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2013/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 6 ĐIỀU 4 VÀ ĐIỂM B KHOẢN 1 ĐIỀU 6 QUY ĐỊNH HẠN MỨC GIAO ĐẤTĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở, HẠN MỨC CÔNG NHẬN DIỆN TÍCH ĐẤT Ở VÀ XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT ỞKHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢNKHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃIBAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2012/QĐ-UBND NGÀY 02/3/2012 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai; Nghịđịnh số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủtục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếunại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụngđất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thựchiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủQuy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thựchiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khiNhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1996/TTr-TNMT ngày 09/9/2013 về việcban hành Quyết định sửa đổi khoản 6 Điều 4 và điểm b khoản 1 Điều 6 Quy định hạnmức giao đất để xây dựng nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác địnhdiện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà các tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàntỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBNDtỉnh và Báo cáo thẩm định số 121/BC-STP ngày 08/8/2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi khoản 6 Điều 4 và điểm b khoản 1 Điều 6 Quy định hạn mức giaođất để xây dựng nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tíchđất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tàisản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh QuảngNgãi ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND tỉnh,cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 6 Điều 4, nhưsau:

“6. Khu quy hoạch phát triển đô thịVạn Tường: Việc giao đất mới tại khu quy hoạch là 100 m2; trườnghợp người đang sử dụng đất không có một trong các loại giấy tờ quy định tại cáckhoản 1,2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 khi thực hiện việc cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất hoặc tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất vàcác trường hợp khác được xác định như các xã thuộc các huyện đồng bằng là 300 m2”.

2. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 6,như sau:

“b.Trường hợp người đang sử dụng đấtkhông có giấy tờ chứng minh diện tích thửa đất đó hình thành trước ngày18/12/1980 và thực tế người sử dụng đất đã kê khai đăng ký có tên trong sổ đăngký ruộng đất hoặc sổ địa chính hoặc giấy chứng nhận Hội đồng đăng ký ruộng đấtcủa Chủ tịch Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xãtheo Chỉ thị số 299/CT-TTg củaThủ tướng Chính phủ là đất thổ cư (T), nay được UBND cấp xã xác nhận về thời điểmbắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của khudân cư gồm ít nhất 3 (ba) người đã từng cư trú cùng thời điểm trước ngày 18/12/1980của người có yêu cầu xác nhận thì toàn bộ diện tích thửa đất đó được xác địnhlà đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dungkhác của Quy định hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở, hạn mức công nhận diệntích đất ở và xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cánhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số04/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND tỉnh không sửa đổi tại Quyết định này vẫngiữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và thủ trưởng cácđơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa