ỦY BAN NHÂN DAN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ DỰÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản Quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụnước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chínhphủ;

Căn cứ Thông tư số 107/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý thanhtoán, quyết toán nguồn vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầutư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư;

Thực hiện ý kiến của Thủ tướngChính phủ tại Văn bản số 547/TTg-KTN ngày 24/4/2013 về hỗ trợ ngân sách nhànước đối với Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng; ý kiếnBộ Tài chính tại Văn bản số 7848/BTC-ĐT ngày 18/6/2013 về cơ chế quản lý phầnvốn nhà nước hỗ trợ thực hiện Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tếVũng Áng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiVăn bản số 2305/STC-NS ngày 23/10/2013; sau khi xin ý kiến thống nhất củaThường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 457/HĐND ngày 07/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định một số về nội dung quản lý nguồn vốn ngân sách Nhà nướccấp hỗ trợ Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh về việc Quy định tạm thời một sốnội dung về quản lý nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Dự án đầu tư Hệthống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng; Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh; Chủ tịchHội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Kỳ Anh; Chủ tịch Hội đồng quảntrị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng và Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra Văn bản - Bộ tư pháp;
- TTr.Tỉnh ủy, TTr.HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh;
- Các Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

QUY ĐỊNH

MỘTSỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HỖ TRỢ DỰ ÁN XÂY DỰNGHỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBNDtỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu và phạm vi điềuchỉnh.

1. Mục tiêu: Nhằm quản lý nguồn vốnngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tếVũng Áng đảm bảo đúng mục tiêu, có hiệu quả và đúng các chế độ quy định hiệnhành.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng:Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ Dự án xây dựng hệ thống cấp nước choKhu kinh tế Vũng Áng (sau đây gọi tắt là Dự án). Đối với các nguồn vốn Chủ đầutư vay và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện theo chế độ quy địnhhiện hành và các cơ chế quản lý riêng.

Điều 2. Nguyên tắc và các nộidung hỗ trợ.

1. Nguyên tắc:

1.1. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợDự án tối đa không quá 1.269 tỷ đồng trong thời gian 3 năm 2012-2015; trong đóNgân sách Trung ương hỗ trợ tối đa không quá 819 tỷ đồng, Ngân sách tỉnh hỗ trợtối đa không quá 450 tỷ đồng.

1.2. Căn cứ nguồn vốn bổ sung từngân sách Trung ương và khả năng cân đối ngân sách địa phương; trên cơ sở báocáo giá trị khối lượng thực hiện của Chủ đầu tư và kiểm tra, đề xuất của các cơquan liên quan; Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ Dự án theo các nội dungquy định tại Quyết định này phù hợp với tiến độ thực hiện của Dự án ở từng thờiđiểm.

2. Các nội dung hỗ trợ:

2.1. Hỗ trợ bồi thường, GPMB, táiđịnh cư tối đa 879 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách tỉnh 425 tỷ đồng, Ngân sáchTrung ương 454 tỷ đồng.

2.2. Hỗ trợ từ nguồn Ngân sáchTrung ương để xây dựng Nhà máy nước tối đa 20 tỷ đồng; đập dâng Lạc Tiến vàTuynel tối đa 100 tỷ đồng; Cống ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ Kỳ Hà tối đa 50 tỷđồng; hồ Rào Trổ tối đa 195 tỷ đồng.

2.3. Hỗ trợ san lấp mặt bằng Nhàmáy nước từ nguồn Ngân sách tỉnh tối đa 25 tỷ đồng.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Bố trí dự toán từ nguồnvốn ngân sách Nhà nước.

1. Nguồn hỗ trợ từ Ngân sách Trungương: Do Ngân sách Trung ương cân đối, bố trí và bổ sung có mục tiêu cho Ngânsách địa phương để thực hiện phân bổ và cấp hỗ trợ cho Dự án theo quy định;

2. Nguồn ngân sách tỉnh: Giao SởTài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tínhtoán, cân đối, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí nguồn hỗ trợ Dự ánhàng năm đảm bảo phù hợp với khả năng ngân sách và tiến độ thực hiện Dự án.

Điều 4. Phân bổ vốn hỗ trợ

Trên cơ sở báo cáo khối lượng thựchiện và đề xuất của Chủ đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Hội đồng kiểm tra công tác nghiệmthu khối lượng, giá trị thực hiện của tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ nộidung và các mức hỗ trợ tại Khoản 2, Điều 2, Chương I của Quy định này; kiểmtra, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ vốn cho các nộidung:

1. Cấp kinh phí bồi thường, giảiphóng mặt bằng, tái định cư cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyệnKỳ Anh để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án.

2. Các nội dung hỗ trợ còn lại cấpcho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng (Chủ đầu tư Dự án) để thựchiện.

Điều 5. Tạm ứng, cấp phát:

1. Đối với nhiệm vụ chi bồi thường,giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Căn cứ Quyết định phân bổ vốn hỗtrợ của UBND tỉnh, Sở Tài chính thông báo vốn kịp thời cho Hội đồng bồi thường,hỗ trợ, tái định cư huyện Kỳ Anh để thực hiện; đồng thời gửi Kho bạc Nhà nướctỉnh theo quy định.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, táiđịnh cư huyện Kỳ Anh làm thủ tục mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước huyện Kỳ Anhđể giao dịch, giải ngân nguồn vốn hỗ trợ.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dựán, trên cơ sở Quyết định phân bổ vốn hỗ trợ của UBND tỉnh, phương án bồithường, giải phóng mặt bằng được UBND huyện Kỳ Anh phê duyệt và yêu cầu thực tếphải chi trả kịp thời kinh phí bồi thường theo từng thời điểm, Hội đồng bồithường, hỗ trợ, tái định cư huyện Kỳ Anh được phép tạm ứng mức kinh phí phù hợpđể chủ động triển khai thực hiện.

Hồ sơ tạm ứng bao gồm:

- Tờ trình đề nghị của Hội đồng bồithường, hỗ trợ, tái định cư huyện Kỳ Anh; trong đó chi tiết số tiền cần tạm ứngđể chi trả kịp thời kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án tạithời điểm đề nghị ứng vốn.

- Quyết định phê duyệt dự toán bồithường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của UBND huyện Kỳ Anh;

2. Đối với các nội dung hỗ trợ cònlại:

2.1 Chủ đầu tư thực hiện mở mã dựán đầu tư và mã đơn vị quan hệ sử dụng ngân sách tại Sở Tài chính; đồng thờithực hiện mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để giao dịch.

2.2. Căn cứ Quyết định phân bổ vốnhỗ trợ của UBND tỉnh, Sở Tài chính thực hiện thông báo vốn gửi Kho bạc Nhà nướctỉnh, đồng thời nhập dự toán theo mã dự án của Chủ đầu tư; Chủ đầu tư làm thủtục giải ngân tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

(Cơ chế tạm ứng thực hiện theo quyđịnh hiện hành; trường hợp đặc biệt báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định).

Hồ sơ tạm ứng bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầutư (Mẫu phụ lục số 05 kèm theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của BộTài chính);

- Giấy rút vốn đầu tư (Theo quyđịnh tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính);

- Quyết định đầu tư và phê duyệtthiết kế - kỹ thuật, tổng dự toán của Dự án hoặc từng hạng mục cụ thể thuộc Dựán theo quy định;

- Văn bản phê duyệt kết quả lựachọn nhà thầu hoặc chỉ định thầu (Trường hợp Chủ đầu tư tự thi công phải có Vănbản đồng ý về chủ trương của UBND tỉnh).

- Hợp đồng thi công giữa Chủ đầu tưvà Nhà thầu (Trường hợp Chủ đầu tư tự thi công phải có hợp đồng nội bộ giữa Chủđầu tư và bộ phận thực hiện thi công).

2.3. Chủ đầu tư phải thực hiệnthanh toán vốn tạm ứng theo tiến độ hợp đồng và các quy định tại Thông tư86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính.

Điều 6. Kiểm soát thanh toán vốnhỗ trợ

1. Vốn hỗ trợ bồi thường, giảiphóng mặt bằng, tái định cư.

Kho bạc nhà nước huyện Kỳ Anh thựchiện kiểm soát, thanh toán vốn hỗ trợ theo đúng quy định tại Thông tư số107/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, thanhquyết toán nguồn vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư và Thông tưsố 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốnđầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2. Vốn hỗ trợ một phần san lấp mặtbằng Nhà máy nước và hỗ trợ một phần đối với một số hạng mục thuộc dự án.

Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiệnkiểm soát thanh toán nguồn vốn hỗ trợ theo đúng quy định tại Thông tư số86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầutư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và các quy định tại Quyết định này.

Hồ sơ kiểm soát thanh toán bao gồm:

Ngoài các hồ sơ pháp lý đã cung cấpkhi làm thủ tục tạm ứng, Chủ đầu tư cung cấp bổ sung thêm các hồ sơ sau:

a. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầutư (Mẫu phụ lục số 05 kèm theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của BộTài chính);

b. Giấy rút vốn đầu tư (Theo quyđịnh tại Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính);

c. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứngvốn đầu tư (Nếu có);

d. Văn bản thẩm định của Sở chuyênngành về thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đối với các hạng mục được ngân sáchNhà nước hỗ trợ, cụ thể:

- Sở Xây dựng đối với các hạng mục:Xây dựng Nhà máy nước và San lấp mặt bằng Nhà máy nước;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đối với các hạng mục: Đập dâng Lạc Tiến và Tuynel; Cống ngăn mặn, giữngọt, thoát lũ Kỳ Hà; Hồ Rào Trổ;

đ) Biên bản kiểm tra công tácnghiệm thu của Hội đồng kiểm tra được thành lập tại Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh về khối lượng, giá trị thực hiện phần ngân sáchnhà nước hỗ trợ thực hiện Dự án;

e. Chứng từ chuyển tiền ban hànhtheo quy định hệ thống chứng từ kế toán của Bộ Tài chính;

g. Bảng kê xác định giá trị khốilượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của đạidiện bên giao thầu, đại diện tư vấn và đại diện bên nhận thầu (Theo mẫu phụ lục03.a kèm theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính);

Điều 7. Thu hồi vốn đã ứng ngânsách tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án:

1. Căn cứ số bổ sung của ngân sáchTrung ương hỗ trợ cho Dự án; Sở Tài chính phối hợp với Chủ đầu tư và các cơquan liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định phân bổ để thu hồi số tiền414.089.143.500 đồng vốn ứng ngân sách tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dựán (Tại Quyết định của UBND tỉnh: số 107/QĐ-UBND ngày 09/01/2012; số 109/QĐ-UBND ngày 09/01/2012; số 1743/QĐ-UBND ngày 18/6/2012; số 2868/QĐ-UBND ngày03/10/2012; số 223/QĐ-UBND ngày 17/01/2013; số 3181/QĐ-UBND ngày 14/10/2013) từnguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho Dự án.

2. Căn cứ Quyết định phân bổ vốncủa UBND tỉnh; Sở Tài chính phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh làm thủ tục thu hồivốn ứng ngân sách tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Điều 8. Quyết toán nguồn vốn hỗtrợ

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp vớiSở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môitrường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế VũngÁng, UBND huyện Kỳ Anh, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Kỳ Anh,Chủ đầu tư thực hiện quyết toán phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ Dự án theoniên độ ngân sách hàng năm; đồng thời tổng hợp báo cáo cụ thể Thường trực Tỉnhủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện côngkhai theo chế độ quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của các cơquan, đơn vị

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Pháttriển Vũng Áng: Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nướchỗ trợ cho các hạng mục: San lấp mặt bằng Nhà máy nước; Xây dựng Nhà máy nước;Xây dựng đập dâng Lạc Tiến và Tuynel; Xây dựng cống ngăn mặn, giữ ngọt; thoátlũ Kỳ Hà; Xây dựng Hồ Rào Trổ được quy định ở mục 2.2, 2.3, Điều 2 Quy định nàyđúng mục đích, có hiệu quả và đúng các chế độ quy định hiện hành; đồng thời Chủđầu tư phải sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn huy động hợp pháp bố tríđủ, kịp thời để hoàn chỉnh dự án đúng tiến độ cam kết.

2. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, táiđịnh cư huyện Kỳ Anh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toánnguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng Dựán được quy định tại mục 2.1, Điều 2 Quy định này đúng chế độ quy định.

3. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nướctỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Hội đồng kiểmtra công tác nghiệm thu khối lượng, giá trị thực hiện của tỉnh, UBND huyện KỳAnh và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công triểnkhai thực hiện đúng các quy định tại Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc đề nghị Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan kịp thời phản ánh về SởTài chính để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định./.