ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT ĐỐI VỚI HOẠTĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHƯNGKHÔNG YÊU CẦU PHẢI LẬP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tinngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động củacác cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sửdụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dựtoán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốnngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

Theo đề nghị của Giám đốc SởThông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 762/TTr-STTTT ngày 26/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiếtđối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhànước nhưng không yêu cầu phải lập dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Quy định nàyquy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạtđộng ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưngkhông yêu cầu phải lập dự án và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức,cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệthông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dựán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Quy trình, thủtục lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách thực hiện theo Quy địnhcủa Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Thông tư Liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH &ĐT-BTTTT ngày15/02/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyềnthông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứngdụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và theocác quy định hiện hành.

2. Thẩm quyềnphê duyệt đề cương và dự toán chi tiết

a) Chủ tịch UBND tỉnhquyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụngcông nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp cấp tỉnh.

b) Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (gọi chung là cấp huyện) quyếtđịnh phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệthông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp cấp huyện.

c) Chủ tịch UBNDcác xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) quyết định phê duyệt đề cương vàdự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốnngân sách sự nghiệp cấp xã.

3. Thẩm quyềnthẩm định đề cương và dự toán chi tiết

a) Sở Thông tin vàTruyền thông là đầu mối thẩm định đề cương và dự toán chi tiết do Chủ tịch UBNDtỉnh quyết định.

b) Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện là đầu mối thẩm định đề cương và dự toán chi tiết do Chủ tịchUBND cấp huyện hoặc Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

c) Trường hợp đơnvị đầu mối cấp huyện không đủ điều kiện năng lực, có thể gửi Sở Thông tin vàTruyền thông để lấy ý kiến thẩm định.

4.Trình tự thực hiện

a) Trước ngày 15tháng 7 hàng năm, căn cứ văn bản giao nhiệm vụ, kế hoạch công tác, quy hoạchphát triển ngành, hoặc văn bản chấp thuận chủ trương của cấp có thẩm quyền, cơquan nhà nước tiến hành xây dựng kế hoạch, lập khái toán và thuyết minh sơ bộ vềnhu cầu đầu tư hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngânsách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án của năm sau, gửi Sở Thông tinvà Truyền thông để tổng hợp xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tinchung của tỉnh và gửi Sở Tài chính để đăng ký vốn thực hiện trong năm sau.

b) Sở Thông tin vàTruyền thông căn cứ quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành, rà soát, thẩm tra vềmục tiêu nội dung chuyên môn kỹ thuật đối với kế hoạch của các cơ quan để tổnghợp, xây dựng chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quannhà nước trong năm sau trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c) Sau khi có quyếtđịnh giao dự toán của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị sử dụng ngân sách tiến hànhlập đề cương và dự toán chi tiết theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số21/2010/TT-BTTTT trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo Khoản 2,Khoản 3, Điều 1 Quy định này. Đơn vị sử dụng ngân sách tự tổ chức lập đề cươngvà dự toán chi tiết nếu có đủ năng lực hoặc có quyền thuê tư vấn lập.

5.Trách nhiệm thực hiện

a) Giao Sở Thôngtin và Truyền thông hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lập đềcương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụngnguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

b) Giao Giám đốc SởTài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn việc quản lý,sử dụng vốn sự nghiệp cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

c) Giao Chủ tịchUBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm triển khaihướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đoàn thể có trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái