ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2013/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 19 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ VIỆC XÂY DỰNG, CƠI NỚI, SỬA CHỮA CƠ SỞTHỜ TỰ TRÁI PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hànhchính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôngiáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thihành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Căn cứ Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính tronghoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanhvật liệu xây dựng; quản lý công trình kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và côngsở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 765/TTr-SNVTG ngày 11/6/2013 và Công văn số 1556/SNV-BTG ngày22/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về trình tự, thủ tục xử lý việc xây dựng, cơi nới, sửachữa cơ sở thờ tự trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng cácSở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cánhân có liên quan thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng CP;
- Bộ Nội vụ (Ban TGCP);
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND;
- CT, PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; Ban DVTU;
- CA tỉnh, Sở Tư pháp;
- Như Điều 2;
- LĐVP, Phòng NC-NgV, TT.TH-CB;
- Lưu: VT, H178, 28/10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

QUY ĐỊNH

VỀTRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ VIỆC XÂY DỰNG, CƠI NỚI, SỬA CHỮA CƠ SỞ THỜ TỰ TRÁI PHÁPLUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2013của UBND tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đốitượng áp dụng

Quy định này hướng dẫn trình tự,thủ tục xử lý trong lĩnh vực xây dựng, cơi nới, sửa chữa cơ sở thờ tự trái phápluật đối với các cơ sở tôn giáo đã được nhà nước công nhận và cơ sở tôn giáochưa được nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Đối với các cơ sở tôngiáo đã được nhà nước công nhận

Những cơ sở tôn giáo đã được nhànước công nhận mà tự ý xây dựng, cơi nới, sửa chữa các công trình nhưng không xinphép, hoặc xin phép nhưng thi công không đúng nội dung giấy phép, quy trìnhgiải quyết như sau:

1. Khi thực hiện các cơ sở tôn giáoxây dựng, cơi nới, sửa chữa nhưng không xin phép, hoặc xin phép nhưng xây dựngkhông đúng với giấy phép. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm: Cử cán bộ,công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường và đô thị (đối với phường, thịtrấn) hoặc cán bộ, công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường(đối với xã) và cán bộ làm công tác Dân tộc - Tôn giáo đến kiểm tra công trìnhđang thi công và lập biên bản yêu cầu ngừng thi công công trình, đồng thời củngcố hồ sơ và Báo cáo về UBND huyện, thị xã.

2. UBND huyện, thị xã có tráchnhiệm chỉ đạo các phòng chức năng: Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế Hạ tầng (đối vớihuyện) hoặc Phòng Quản lý Đô thị (đối với thị xã) phối hợp cùng UBND xã,phường, thị trấn có cơ sở tôn giáo vi phạm, làm việc với người đứng đầu cơ sởtôn giáo, lập biên bản sai phạm trong lĩnh vực xây dựng.

UBND huyện, thị xã phối hợp vớiThanh tra Sở Xây dựng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xâydựng và đình chỉ thi công công trình; tùy từng trường hợp, mức độ vi phạm cụthể để hướng dẫn, điều chỉnh Giấy phép xây dựng phù hợp theo quy định của phápluật hoặc đề xuất thu hồi giấy phép xây dựng, buộc tháo dỡ công trình, khôiphục lại hiện trạng ban đầu, thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm…

3. Nếu các cơ sở tôn giáo khôngchấp hành mà vẫn tiến hành xây dựng thì cưỡng chế theo quy định của pháp luật.Việc cưỡng chế các cơ sở tôn giáo xây dựng trái pháp luật phải được sự đồng ýcủa Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo các cấp.

Điều 3. Đối với cơ sở thờ tựtrái pháp luật của các tổ chức tôn giáo

1. Khi phát hiện vi phạm trong việcxây dựng cơi nới, sửa chữa cơ sở thờ tự trái pháp luật của các tổ chức tôngiáo, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động,thuyết phục, lập biên bản đình chỉ thi công công trình và báo cáo vụ việc vềUBND huyện, thị xã.

2. UBND huyện, thị xã chỉ đạo phòngchức năng phối hợp cùng ban, ngành, đoàn thể của huyện, thị xã và chính quyềnđịa phương làm việc với chủ đầu tư xây dựng hoặc người đứng đầu để yêu cầu khắcphục vi phạm và chuyển đổi mục đích sử dụng.

3. Nếu chủ đầu tư xây dựng côngtrình trái pháp luật không chấp hành thì UBND huyện, thị xã; UBND xã, phường,thị trấn ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xâydựng; tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật và làm việc với cơ quanđiện lực, cấp thoát nước ngừng cung cấp điện, nước theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Đối với việc các cá nhântự ý xây dựng các công trình nhà ở, nhà kho để sinh hoạt tôn giáo hoặc hiếntặng cho các tổ chức tôn giáo

1. Khi phát hiện các cá nhân xâydựng các công trình này, UBND xã, phường, thị trấn lập biên bản yêu cầu họ viếtcam kết sử dụng đúng mục đích, đúng như đơn xin phép xây dựng và không hiến,tặng cho các tổ chức tôn giáo để sử dụng làm cơ sở thờ tự.

2. Nếu không chấp hành thì UBNDhuyện, thị xã tiến hành kiểm điểm và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Đối với cơ quan quản lý nhà nướccác cấp:

1.1. Các cơ quan trực tiếp quản lýnhà nước về tôn giáo thường xuyên, phối hợp với UBND các huyện, thị xã; UBNDxã, phường, thị trấn kiểm tra việc xây dựng, sửa chữa, cơi nới trái phép củacác cơ sở tôn giáo, các điểm nhóm, nhà nguyện, các am, tự, viện, tịnh thất,tịnh xá, niệm phật đường trên địa bàn.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cótrách nhiệm triển khai quy định này đến các phòng chuyên môn, UBND các xã,phường, thị trấn, chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo để thực hiện.

1.2. Địa phương nào để xảy ra tìnhtrạng xây dựng, cơi nới, sửa chữa cơ sở thờ tự không đúng quy định của phápluật, tùy theo mức độ vi phạm thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã; Chủ tịch UBNDxã, phường thị trấn địa phương đó phải kiểm điểm và chịu hình thức xử lý kỷluật theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các chức sắc, chức việc,chủ đầu tư xây dựng:

2.1. Đối với chức sắc:

Đối với chức sắc trong phạm vi phụtrách để xảy ra tình trạng không xin phép, hoặc xin phép nhưng xây dựng khôngđúng với giấy phép; xây dựng, cơi nới, sửa chữa cơ sở thờ tự trái pháp luật.Giao Sở Nội vụ phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các ngành có liên quantiến hành kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

2.2. Đối với chức việc, chủ đầu tưxây dựng:

Giao UBND các huyện, thị xã và UBNDxã, phường, thị trấn tiến hành kiểm điểm và xử lý theo quy định của pháp luậthiện hành.

Điều 6. Việc sửa đổi, bổsung quy định này do Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.